PRÁVNÍ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ NA PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY LHOIST GROUP

Toto Oznámení odkazuje na webové stránky www.lhoist.cz a www.lhoist.sk a doménová jména www.vapenkacertovyschody.cz a www.lhodol.sk, vše s odkazem na www.lhoist.com a vlastněné Skupinou Lhoist /Lhoist Group/ (dále jen “Lhoist”), jejíž součástí je i Vápenka Čertovy schody a.s. (dále jen „VČS“) a společnost Lhodol s.r.o. Obsah tohoto Oznámení platí a je právně závazný pro všechny návštěvníky webové stránky Lhoist. Lhoist si vyhrazuje právo kdykoli toto Oznámení upravit. V případě Vaše Zájmu můžete získat další informace o Lhoist nejen v tomto Oznámení, ale i přímo přímo na adrese info@lhoist.com.

1. Kontakt na Lhoist

Lhoist můžete kontaktovat prostřednictvím:
Lhoist S.A.
Rue Charles Dubois 28
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Belgie
www.lhoist.com
info@lhoist.com
Číslo Crossroads Bank for Enterprises: 0459.399.522
Rejstřík právnických osob: Nivelles
t: +32 (0)10 230 711
f: +32 (0)10 230 950

2. Podmínky pro používání Stránky

2.1. Informace na webové stránce Lhoist

Účelem této webové stránky Lhoist (dále jen „Stránka“) je poskytnutí obecných informací o Lhoist a o jejich podnikatelských účastech. Konkrétní použití všech informací na této Stránce je výhradně na odpovědnosti jejich uživatelů. U určitých informací se Lhoist opírá o externí zdroje. 

I když se Lhoist vždy snaží poskytovat přesné a aktualizované informace, nemůže zaručit, že obsah této Stránky je vyčerpávající a že všechny na ní podávané informace jsou přímo k věci, přesné a úplné. Lhoist proto nečiní žádná prohlášení ani nedává žádné záruky, ať již výslovně nebo mlčky, a to jakéhokoli druhu, jež se vztahují k poskytovaným informacím. Lhoist nemůže být v žádném případě volán k odpovědnosti za jakékoli použití, které je učiněno z informací podávaných na této Stránce – nebo na jiných stránkách, na něž se odkazuje – nebo za jakoukoli nedostávající se konkrétní informaci.

Žádná z informací poskytovaných na této Stránce nemůže být vykládána jako nabídka koupě nebo prodeje jakýchkoliv výrobků nebo služby, nebo k uzavření smluv, ledaže by bylo učiněno jasné prohlášení v opačném smyslu. Informace na této Stránce nemohou zrušit nebo nahradit jakékoli smluvní ustanovení mezi Lhoist a jeho klienty, poskytovateli nebo dodavateli.

Lhoist si vyhrazuje právo kdykoli činit dodatky, výmazy nebo úpravy u informací na této Stránce bez předchozího uvědomění.

Informace vztahující se k výrobku (výrobkům) mohou použít technicky znalé osoby podle svého vlastního uvážení a na své vlastní riziko a nevztahují se k použití jakéhokoli jiného výrobku ve spojení s jakoukoli jinou látkou nebo v jakémkoli procesu.

Jelikož jsou možnosti a aplikační podmínky výrobků Lhoist četné a rozmanité, a nacházejí se mimo kontrolu Lhoist, je povinností uživatele ověřit si soulad jeho zamýšleného použití s příslušnými platnými zákony a předpisy. Lhoist tak nemůže být za žádné situace volán k odpovědnosti za použití jeho výrobků, které nejsou v souladu s právním řádem a předpisy platnými v zemi uživatele.

Přístup ke zde podávaným informacím nebo jejich použití neuděluje jakoukoli licenci k jakýmkoliv právům duševního vlastnictví nebo jakékoliv nároky či práva k vlastnickým právům. Uživatel sám musí s konečnou platností určit vhodnost jakýchkoli informací nebo materiálu pro jakékoli zamýšlené použití, dále pak způsob použití, a zda jsou porušeny jakákoli práva duševního vlastnictví nebo jiná, zejména vlastnická práva třetích stran.

2.2. Přístup, hyper spojení (hyperlinks) a webové stránky třetích stran

Veškerý přístup na tuto Stránku a její použití, jakož i její obsah, jsou na vlastní riziko uživatele.

Spojení zobrazená na této Stránce mohou poskytnout přístup k webovým stránkám třetích osob a stránkám podléhajícím zákonům jiných zemí. Veškeré informace, údaje o výrobcích nebo jejich různých užitích a/nebo aplikacích uvedených na těchto odlišných stránkách proto případně budou platné pouze podle příslušných zákonů a předpisů těchto zemí. Je tudíž povinností uživatele ověřit si jejich soulad se svými vlastními příslušnými platnými zákony a předpisy.

Lhoist neodpovídá ani neručí za přesnost nebo jakýkoli jiný aspekt informací obsažených na takovýchto webových stránkách nebo za jakýkoli průzkum nebo ohodnocení nebo za poskytování jakýchkoli záruk ohledně takovýchto informací, služeb a produktů, které jsou nabízeny těmito třetími stranami, a/nebo obsah jejich webových stránek. Lhoist proto nemůže být nikdy volán k odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, škodu nebo újmu vyplývající z přístupu uživatele k takovýmto stránkám a způsobenou třetími stranami, jejich službami, výrobky nebo obsahem jejich webových stránek. Spojení k jiným webovým stránkám se poskytují pouze pro zjednodušení a na vlastní riziko uživatele. Uživateli se tak doporučuje vždy si pečlivě přečíst podmínky použití webových stránek třetích stran.

3. Autorské právo a ochranné známky

Provozovatelem této Stránky je Lhoist a Lhoist je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“ oprávněn vykonávat majetková práva k této Stránce. 

Veškerá práva vztahující se k obsahu a skladbě této Stránky, zejména k fotografiím, videím, textům, logům, heslům (reklamním), obchodním názvům atd., jsou vyhrazena. Tato práva jsou chráněna zejména Autorským zákonem, příslušnou národní a rovněž i mezinárodní právní úpravou autorského práva, kterou jsou povinni dodržovat všichni uživatelé této Stránky. Tato práva mohou být v majetku Lhoist nebo mohou být poskytnuta od podnikatelských účastí Lhoistu, popřípadě od třetích stran. Lhoist může, je-li to vhodné nebo možné, uvést na Stránce odkaz na držitele takovýchto práv.

Reference o výrobcích (včetně výrobků s ® a ™) na této Stránce jsou buď ochranné známky nebo zapsané známky společnosti “S.A. Lhoist Recherche et Développement” nebo jedné z jejích přidružených společností, není-li konkrétně uvedeno jinak.

Tato Stránka a její obsah (nebo její část) nesmí být nijak reprodukovány, vysílány (rozhlas, televize), sdělovány nebo zpřístupňovány veřejnosti bez výslovného předchozího písemného souhlasu Lhoist a/nebo jeho podnikatelské účasti. Z obsahu této Stránky je možné tisknout výtahy (s výjimkou obrazů umělecké sbírky Lhoist, které se nesmějí tisknout, kopírovat nebo jinak reprodukovat, ledaže by to bylo konkrétně odlišně autorizováno případ od případu, jak se uvádí výše), pro své vlastní osobní nekomerční použití, a to za předpokladu, že jakákoli kopie těchto dokumentů, která bude uživatelem pořízena, bude obsahovat následující poznámku o autorském právu.

“Reprodukce je přípustná pro nekomerční účely, avšak pouze s potvrzením zdroje: © Lhoist, 2014. Všechna práva vyhrazena.”

Pokud se napojíte na tuto Stránku z webové stránky jakékoli třetí strany, měli byste informovat naše služby.

4. Ochrana údajů

4.1. Informace automaticky shromažďované a ukládané

Webový server Lhoist automaticky shromažďuje neosobně identifikovatelné informace. Typické shromažďované informace zahrnují název domény poskytovatele vašeho Internetového přístupu, adresu Internetového protokolu (IP) používanou ke spojení návštěvníkova počítače k Internetu, typ a verzi návštěvníkova prohlížeče, operační systém a platformu, průměrný čas strávený na vaší stránce, prohlédnuté stránky, vyhledávané informace, přístupové časy a jiné příslušné statistiky. Lhoist používá tyto informace v jejich úhrnu k měření využívání své Stránky a k jejich správě a vylepšování.

Na některých listech Stránek mohou být také uloženy určité bity informací s názvem "cookies" v návštěvníkově počítači. Obecně platí, že „cookie“ přiřazuje návštěvníkovi unikátní číslo, které nemá navenek pro přiřazující stránky žádný význam. Tato technologie neshromažďuje identifikující informace jednotlivého návštěvníka; spíše jsou tyto informace také v agregátní formě. Účel této technologie a informací, které poskytuje, je opět naše snaha o vylepšení Stránky a jejího užívání vámi. Většina webových prohlížečů umožňuje uživateli odmítnout nebo akceptovat vlastnost „cookie“. Mějte však, prosím, na paměti, že „cookies“ mohou být nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytnuty určité vlastnosti (např. dodávání informací podle konkrétních požadavků zákazníka), které jsou na dané Stránce k dispozici.

4.2. Ochrana osobních údajů

Lhoist dbá přísně na soukromí uživatele a ochranu údajů. I když můžete procházet většinou této Stránky, aniž byste podávali jakékoli informace o vás samých, v případě, že se s námi chcete spojit, požaduje se osobní informace. Když nám posíláte zprávu, vaše osobní údaje se shromažďují, aby vám mohla být poskytnuta informace o výrobku, který používáte nebo potřebujete, nebo aby se mohlo odpovědět na vaše otázky co nejúčinnějším způsobem. Tyto údaje užívá Lhoist výhradně pro svoji vnitřní potřebu s tím, že se nepoužijí nebo nebudou zpracovávány pro jakýkoli jiný účel a nebudou bez výslovného souhlasu účastníka poskytnuty třetím osobám.

V případě, že nám poskytnete svou poštovní nebo svou e-mailovou adresu, můžete od nás dostávat periodické poštovní zásilky s informacemi o výrobcích a službách nebo nadcházejících událostech.

Budete-li si přát mít přístup k údajům, které se vás týkají, nechat tyto údaje odstranit nebo opravit jakékoli nepřesné údaje, pošlete prosím datovanou a podepsanou žádost společnosti Lhoist, na adresu uvedenou výše, nebo nám pošlete e-mail (info@lhoist.com).

Zásady ochrany osobních údajů nevytváří žádný smluvní či jiný právní nárok na nebo jménem kterékoliv strany.

Tato Stránka může obsahovat spojení na jiné webové stránky. Toto prohlášení o dodržování soukromí takové stránky nepokrývá a Lhoist nemůže být volán k odpovědnosti za postupy v oblasti soukromí nebo za obsah takových jiných stránek.

Rovněž vám připomínáme, že přenos údajů přes Internet (například posláním e-mailu) může obsahovat bezpečnostní rizika. Úplná ochrana vašich údajů před neoprávněným přístupem třetích osob nemůže být zaručena.

5. Legislativa

Obsah této Stránky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré uvedené údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.