Niet-ijzerhoudende metalen

Niet-ijzerhoudende metalen

Mineralen en kalkproducten spelen een belangrijke rol in mijnbouwprocessen van niet-ijzerhoudende metalen, maar ook bij de zuivering van mijnbouw afvalwater en bescherming van het milieu. Ze kunnen hiermee bijdragen aan de veiligheid van mijnwerkers. We leveren kalkproducten met de juiste zuiverheid en reactiviteit voor optimale metaalverrijking. Onze oplossingen worden specifiek toegepast bij de raffinage van koper, magnesium, zink, nikkel, uranium, goud, lood, niobium, kobalt en aluminium.

Ertsverrijking

Kalk is een belangrijk reagens bij verrijking voor koper, aluminium, goud, nikkel, zink, kobalt, lood en andere ertsen. Met de juiste zuiverheid en reactiviteit zorgen onze kalkproducten voor een hoge efficiëntie om hogere niveaus van metaalraffinage te bereiken. Onze oplossingen bestaan onder andere uit kalkproducten en mineralen gecombineerd met onze ervaring met de duurzame productie van kalkmelk met als doel energie en water te besparen.

Koperflotatie

Kalkmelk wordt toegevoegd tijdens maalbewerkingen en celflotatie om koperwinning te optimaliseren teneinde:

 • de alkaliniteit te bieden die de collector in staat stelt om ertsoppervlaktedeeltjes zeer hydrofoob te maken zodat ze blijven drijven. De optimale pH varieert van 9 tot 11, afhankelijk van het type collector en het pyrietgehalte. Onze kalkproducten regelen deze alkaliteitniveaus op kosteneffectieve wijze.
 • de flotatie van pyriet te remmen. Er vindt een chemische reactie plaats tijdens het malen van kalk en pyriet waarbij CaSO4 en Fe (OH)3 wordt gevormd. Dit maakt pyrietoppervlaktedeeltjes zeer hydrofiel en remt de flotatie. Kalk optimaliseert de selectiviteit van koperwinning.

Bauxiet-naar-alumina - Het Bayer-proces

Kalkmelk heeft het vermogen om de filtratie van alumina uit bauxiet te verbeteren. Het Bayer-proces is de belangrijkste industriële methode voor het raffineren van bauxiet tot alumina (aluminiumoxide).

Opname

Bauxieterts wordt gemalen en gesuspendeerd met natriumhydroxide bij een hoge temperatuur (140-240 °C) en druk om een natriumaluminaatoplossing te produceren. Kalk wordt toegevoegd om fosfaten af te vangen en te voorkomen dat deze in de natriumaluminaatoplossing terechtkomen. Het onoplosbare residu (rode slurry), met daarin de inerte materialen en calciumfosfaten, wordt afgescheiden. Kalk wordt ook toegevoegd aan de afgescheide rode slurry om te reageren met de oplosbare Na2CO3 om zo natriumhydroxide (NaOH) te recyclen.

Filtratie

De natriumaluminaatoplossing (overloop van de zuiveringsinstallatie) wordt gefilterd om sporen van fijne slurry te verwijderen. De toevoeging van TCA-kristallen (Tri-Ca-Aluminaat) helpt bij dit proces. TCA wordt op locatie geproduceerd door een reactie tussen natriumoplossing en kalk. Lhoist biedt passende kalkproducten om de voor filtratie juiste TCA deeltjesgrootte te creëren.

 

Goudproductie

Goudertsverrijking wordt vaak uitgevoerd via uitloging met cyanide. Goudoxide-ertsen lenen zich van nature voor uitloging met cyanide, terwijl goudsulfide-ertsen voorbehandeld moeten worden (roosteren, autoclaaf). Uitloging met cyanide kan worden uitgevoerd in hoop- of mixersystemen. In beide systemen wordt kalk toegevoegd om een pH>11 te handhaven of te bereiken waarmee vervluchtiging van de zwangere oplossing wordt voorkomen.

Uitloging van restgesteenten met cyanide

(heeft de voorkeur voor goud van lage kwaliteit <2 g/ton erts)
Kalk wordt toegevoegd aan de hoop met restgesteenten tijdens de opbouw van de hoop. De cyanide-oplossing wordt vervolgens versproeid vanaf de top van de hoop om het restgoud in de gesteenten op te lossen. Het verkregen goud-cyanidecomplex in oplossing wordt onttrokken via de onderkant van de hoop en opgeslagen in bekkens. Ons advies is om ook kalkmelk toe te voegen aan de oplossing in de bekkens om de vereiste pH>11 te handhaven. Een pH beneden 10,5 verhoogt het risico op cyanideverlies, waardoor operationele kosten en milieurisico's toenemen.

Mixeruitloging met cyanide

(heeft de voorkeur voor goud van hoge kwaliteit >2 g/ton erts)
De oplossing wordt overgebracht naar tanks waarin een slurry met actieve koolstof het goud absorbeert waarbij de cyanide-oplossing vrijkomt.

Het kalkverbruik hangt voornamelijk af van de hoeveelheid cyanide die aanwezig is en die op haar beurt weer wordt bepaald door de goudkwaliteit. Onze kalkproducten hebben de noodzakelijke reactiviteit om op kosteneffectieve wijze een hoge pH te waarborgen.

Niobium

Niobium wordt onder andere verkregen middels een chemisch proces, gevolgd door flotatie en raffinage. Kalk wordt in dit proces voornamelijk gebruikt voor verwijdering van fosfor.

Het concentraat gaat eerst door een pelletiserings- en sinterproces. Vervolgens komt het materiaal in een vlamboogoven, waarbij kalk wordt toegevoegd om slakken te vormen en onzuiverheden uit het bad te verwijderen. Het verkregen metaal wordt gezuiverd en maakt nu de commercialisering van de volgende producten mogelijk: niobiumoxide, speciale niobiumoxide, standaardkwaliteit ferroniobium, metalliek niobium of master-legeringen.

Nikkelproductie en flotatie

Kalk wordt gebruikt in het flotatieproces van sulfide-ertsen en in de zure uitloging van oxidenikkel-laterietertsen om de nikkelconcentratie te verhogen.

Kalk werkt in synergie met de collectors om onzuiverheden te scheiden en selectieve nikkelflotatie te bereiken.

Zuuruitloging met zwavelzuur

De zuuroplossing wordt behandeld met kalksteen en gebluste kalk in verschillende stappen:

 • Primaire neutralisatie: kalksteen verwijdert ijzer en aluminium.
 • Secundaire neutralisatie: gebluste kalk precipiteert achtereenvolgens nikkel en kobalt, de belangrijkste producten.
 • Laatste neutralisatie: gebluste kalk verwijdert andere metalen en mangaan. IJzer en Mangaan zijn afvalstoffen. Het uiteindelijk uitbehandelde water wordt teruggestuurd naar de chemische uitlogingsstap.

Metaalraffinage: koper, magnesium en aluminium

Koper

Ongebluste kalk speelt een belangrijke rol bij metaalraffinage, zoals bij kopersmelterijen.

Ongebluste kalk fungeert als:

 • Vloeimiddel in ovens om slakken te creëren. In tegenstelling tot kalksteen is ongebluste kalk stabiel bij hoge temperaturen en onttrekt slechts weining energie aan het systeem. Dit in tegenstelling tot kalksteen dat bij hoge temperatuur wordt omgezet in ongebluste kalk, een energieïntensieve reactie die veel energie uit het systeem verwijdert. Ongebluste kalk biedt daarom een stabielere procesvoering en daarmee voordelen ten opzichte van kalksteen.
 • Reagens om rookgassen te behandelen die afkomstig zijn van metaalverspaning. Gebluste kalk vereenvoudigt ook de filtratie van afgevangen stof en helpt het dichtslibben van doekfilters door luchtvochtigheid te voorkomen.
 • Reagens dat arseen verwijdert uit koper in converters en anode ovens.
 • Reagens voor het neutraliseren van zuur afvalwater voor lozing.

Magnesium

Magnesium is een essentieel bouwmateriaal dat wordt gebruikt voor een breed scala van toepassingen. Een groeiende transportsector en eisen op het gebied van energiebesparing stimuleren de vraag naar dit lichte metaal en verbeteringen van de kwaliteit ervan.

Rheinkalk HDW, een dochteronderneming van Lhoist in Duitsland, heeft vochtvrije, hoogwaardige vloeimiddelen ontwikkeld onder de merknaam EMGESAL® FLUX voor het verfijnen en verbeteren van de kwaliteit van magnesium.

Deze middelen worden wereldwijd gebruikt voor het:

Verfijnen van magnesium

Hersmelten van magnesium leidt tot niet-metallische insluitsels. Alleen klasse-1 afval kan worden omgesmolten zonder het gebruik van vloeimiddelen. EMGESAL® FLUX verzamelt alle niet-metallische insluitsels uit de magnesiumsmelt en scheidt deze af van het schone metaal.

Het beschermen van gesmolten magnesium

EMGESAL® FLUX biedt extra voordelen voor het afdekken en beschermen van gas, met inbegrip van bedekkend vloeimiddel. Het wordt aanbevolen:

 • voor ovens zonder continue gasbescherming
 • als reserve in geval van storingen in de gastoevoer
 • als alternatief versus milieu-onvriendelijke broeikasgassen zoals SF6 of SO2.
Blussen van magnesiumbrand

EMGESAL® FLUX is het meest efficiënte blusmiddel tegen magnesiumbrand. Het vormt een smeltlaag op het vloeibare magnesium ter afscherming van zuurstof. Als synthetisch carnalliet voldoet het aan het ternaire eutecticum in MgCl2-KCl-NaCl-systeem. Droog zout vloeimiddel moet altijd in voldoende maten beschikbaar worden gehouden in goed gemarkeerde vloeibakken op de werkplekken evenals in gebieden met machines.

Watervrij • homogeen • stofvrij
 • Vochtrvrij EMGESAL® FLUX kan worden gebruikt zonder enige schadelijke uitstoot in het milieu tijdens het smelten van het magnesium.
 • Homogene EMGESAL® FLUX vormt een vloeilaag die gesmolten magnesium beschermt tegen oxidatie. Magnesiumbrand wordt hierdoor voorkomen en metaalverliezen worden geminimaliseerd.
 • Vlokvormige en stofvrije EMGESAL® FLUX voorkomt de uitstoot van stof en zorgt voor een snelle bescherming en veilige, geavanceerde prestaties.

Brochure Emgesal®

Aluminium

Als licht metaal wordt aluminium veel gebruikt in de bouw. Nieuwe toepassingen vragen steeds hogere kwaliteit en de vraag naar aluminium neemt door groeiende transportsector en energiebesparingseisen toe.

REFINAL® Aluminiumvloeimiddelen zijn ontwikkeld in samenwerking met partner MQP, leverancier van innovatieve technologieën en apparatuur voor de aluminiumindustrie.

http://www.mqpltd.com/

Oplossing van gesteentestof

Gemalen kalksteen wordt gebruikt bij steenkoolmijnbouw om stofexplosies te voorkomen of de gevolgen van een stofexplosie te beperken. Wanneer dit product op de muren wordt gesproeid, wordt het vrijkomen van fijne kolenstof dat stofexplosie kan veroorzaken voorkomen. Tevens worden zakken kalksteen verspreid door de mijn, zodat in geval van explosie het in de lucht zwevende kalksteenpoeder de concentratie kolenstof verlaagd. Dit beperkt het uitslaan van brand. Lage silicaniveaus en nauwkeurig bepaalde korrelgrootte zijn belangrijk voor de optimale prestaties van het product en de veiligheid van de mijnwerkers.

Milieuprocessen

Ertsverrijking produceert zuur afvalwater. Het raffineren van metaal leidt ook tot zuur afvalwater en zure rookgassen. Effluenten bevatten vervuilende zuren en metalen die verwijderd moeten worden om te voldoen aan strikte emissienormen. Wij hebben speciale kalkproducten ontwikkeld, Neutralac® en Sorbacal®, voor het zuiveren van afvalwater en rookgassen om u op een kosteffectieve manier te helpen bij het voldoen aan de emissienormen.

Preventie en behandeling van zuur mijnbouw water (Acid Mine Drainage - AMD)

AMD vergemakkelijkt de behandeling van pyriet uit afgegraven deklagen die zijn geoxideerd door lucht en water. Het mengen van kalksteenproducten met de deklaag zorgt ervoor dat neutralisatie exact daar plaatsvindt waar het zuur wordt gevormd. Kalksteen wordt gebruikt om het uitlogen van metalen naar het grondwater te voorkomen.

www.neutralac.com

Neutralisatie van zure meren

Tijdens de winning van mineralen kunnen ook andere mineralen naar de oppervlakte komen. Deze kunnen verzuring veroorzaken waardoor pH-niveaus in rivieren en meren verlagen. Zuur water mobiliseert metalen die eerder werden vastgehouden in de grond, waardoor de kwaliteit van het grondwater en het drinkwater in gevaar kan komen. Stijgend oppervlaktewater kan ook leiden tot verzuring van met elkaar in verbinding staande meren en rivieren. Dit risico geldt voor de meeste door mijnactiviteit gevormde meren. Om belangrijke wateren te beschermen tegen ecologische schade en ze om te vormen in gebieden die geschikt zijn voor recreatief gebruik, moet duurzaam landschapsherstel worden uitgevoerd.

Lhoist heeft 20 jaar ervaring in het neutraliseren van zure meren met behulp van speciaal ontwikkelde boten. Wij stemmen onze Neutralac® -reagentia af op de exacte eisen van specifieke toepassingen, ondersteund door gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Behandeling van mijnbouwafvalwater

Er werd meer dan 50 jaar lang uranium gewonnen in mijnen in Oost-Duitsland en Tsjechië met behulp van zwavelzuur, salpeterzuur en ammoniak. Dit proces leidde tot gesteenten die extreem verzuurd waren door zwavelzuur en metalen die radioactieve elementen bevatten. Deze vormden een gevaar voor het grondwater. Neutralac® Q lost dergelijke problemen op door u te helpen verzuring effectief te behandelen en de uitloging van zware metalen te voorkomen.

Wat wij kunnen bieden:

 • hoogwaardige laboratoriumtests met kalkmelk en ongebluste kalk en water
 • langetermijnstudies, gebruikmakend van onze menginstallatie Duwa-Matic® 650 in combinatie met Neutralac® Q
 • constructie van Duwa-Matic® -technologie met de capaciteit van 2x3.2 t/h Neutralac® Q.

Lhoist biedt een breed scala aan Neutralac® - en Sorbacal® -reagentia en -technologieën die worden aangevuld met onze expertise. We zijn permanent bezig met het ontwikkelen van nieuwe oplossingen.