Rudy i metale nieżelazne

Rudy i metale nieżelazne

Palone i niepalone produkty wapiennicze odgrywają kluczową rolę, nie tylko w pracach wydobywczych metali nieżelaznych, ale także w oczyszczaniu ścieków, przyczyniając się do ochrony środowiska. Pomagają również zapewnić bezpieczeństwo pracowników kopalń. Oferujemy produkty wapiennicze o odpowiedniej czystości i reaktywności, umożliwiające optymalne wzbogacanie rud metali. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w procesach rafinacji miedzi, magnezu, cynku, niklu, uranu, złota, ołowiu, niobu, kobaltu i aluminium.

Wzbogacanie rud

Wapno jest ważnym elementem procesu wzbogacania rud miedzi, aluminium, złota, niklu, kobaltu, ołowiu itd. Dzięki odpowiedniej czystości i reaktywności nasze produkty wapienne zapewniają wysoką wydajność na każdym etapie procesu wzbogacania metali. Nasze rozwiązania stanowią połączenie produktów wapiennych i minerałów oraz naszego doświadczenia w zakresie zrównoważonej produkcji zawiesiny wapiennej, oszczędzania energii i wody.

Flotacja miedzi

Dodawanie zawiesiny wapiennej następuje podczas mielenia i pracy komór flotacyjnych w celu optymalizacji odzyskiwania miedzi, co pozwala:

 • Zapewnić  zasadowe warunki, dzięki którym kolektor nadaje cząstkom powierzchni rud wyjątkowo hydrofobowe właściwości, umożliwiając ich flotację. Optymalna wartość pH waha się od 9 do 11, zależnie od rodzaju kolektora i zawartości pirytu. Dzięki naszym produktom wapiennym środowisko zasadowe tworzone jest w ekonomiczny sposób.
 • Przeciwdziałać unoszeniu pirytu. Reakcja chemiczna następuje podczas kruszenia wapienia i pirytu. W jej wyniku powstają CaSO4 i Fe(OH)3. Sprawia to, że cząsteczki na powierzchni pirytu nabierają właściwości hydrofilowych, a także zapobiega ich unoszeniu. Wapno optymalizuje selektywny charakter odzyskiwania miedzi.

Pozyskiwanie tlenku glinu z rud boksytu – proces Bayera

Zawiesina wapienna poprawia ługowanie i filtrację w procesie pozyskiwania tlenku glinu z rud boksytu.  Proces Bayera to najczęściej stosowany w chemii sposób rafinacji rud boksytu w celu wyprodukowania  tlenku glinu.

Ługowanie

Sproszkowane rudy boksytu tworzą zawiesinę w sodzie kaustycznej w wysokiej temperaturze (140–240°C); pod wpływem wysokiego ciśnienia powstaje ług sodowy z tlenkiem glinu. Dodanie wapna powoduje przechwytywanie fosforanów i zapobiega ich przedostaniu się do ługu z tlenkiem glinu. Nierozpuszczalne resztki (czerwone błoto) zawierające obojętne materiały i fosforany wapnia zostają oddzielone drogą oczyszczania. Wapno dodawane jest również do oddzielonego czerwonego błota. Reaguje z rozpuszczalnym Na2CO3 uzyskanym podczas ługowania, przetwarzając sodę kaustyczną (NaOH).

Filtracja

Ług sodowy z tlenkiem glinu (nadmiar w osadniku) jest filtrowany w celu usunięcia śladów drobnego błota. Dodatek kryształków glinianu trójwapniowego wspomaga ten proces. Glinian trójwapniowy produkowany jest w zakładzie w drodze reakcji między ługiem wapniowym a wapnem. Firma Lhoist oferuje produkty wapienne umożliwiające tworzenie cząsteczek glinianu trójwapniowego o odpowiednim rozmiarze, co ma krytyczne znaczenie dla filtracji.

 

Produkcja złota

Powszechnym sposobem wzbogacania rud złota jest ługowanie cyjankiem. Właściwości rud tlenkowych złota umożliwiają ich bezpośrednie stosowanie w procesie ługowania cyjankiem, natomiast siarczkowe rudy złota wymagają obróbki wstępnej (prażenie, autoklaw). Ługowanie cyjankiem można przeprowadzić na hałdach lub w systemach z mieszadłem. W obu przypadkach wapno dodawane jest w celu utrzymania lub wytworzenia pH na poziomie >11, co pozwala zapobiec parowaniu roztworu-matki.

Ługowanie cyjankiem na hałdach

 (preferowane dla niskowartościowego złota <2 g/tonę rudy)
Wapno dodawane jest do hałdy podczas budowy. Rozpryskiwany nad górną częścią hałdy roztwór cyjanku rozpuszcza złoto. Powstały kompleks złota i cyjanku (roztwór-matka) zostaje wydobyty przez dolną część hałdy i umieszczony w stawach. Aby utrzymać wartość pH > na poziomie 11, zalecamy dodanie zawiesiny wapiennej do roztworu-matki przechowywanego w stawach. Jeżeli poziom pH spada poniżej 10,5, wzrasta ryzyko utraty cyjanku, podniesienia kosztów operacyjnych i zanieczyszczenia.

Ługowanie cyjankiem w systemach z mieszadłem

 (preferowane dla wysokowartościowego złota >2 g/tonę rudy)
Roztwór przenoszony jest do zbiorników wykorzystywanych w technice CIP (carbon in pulp), gdzie aktywowany węgiel adsorbuje złoto, uwalniając roztwór cyjanku.

Zużycie wapna jest znaczne i zależy głównie od ilości cyjanku, określanej przez zawartość złota w rudzie. Reaktywność naszych produktów wapiennych pozwala zagwarantować wysoką wartość pH w efektywny kosztowo sposób.

Niob

Metal ten uzyskuje się poprzez skoncentrowanie pirochloru, przeprowadzając po kolei mielenie na mokro, oddzielanie magnetyczne oraz flotację i rafinowanie. Wapno stosuje się głównie w celu usunięcia fosforu.

Koncentrat najpierw poddawany jest grudkowaniu i spiekaniu. Następnie materiał wprowadza się do elektrycznego pieca łukowego, gdzie dodawane jest wapno. Tworzy się żużel i następuje oczyszczenie kąpieli. Uzyskany metal zostaje oczyszczony i umożliwia wprowadzenie na rynek: tlenku niobu, tlenku niobu o specjalnych właściwościach, żelazoniobu o standardowej jakości, metalicznego niobu lub zapraw.

Nikiel – Produkcja i flotacja

Wapno wykorzystywane jest w procesie flotacji rud siarczkowych oraz ługowania rud tlenkowych (laterytowych) niklu kwasem w celu zwiększenia stężenia niklu.

Wapno działa synergicznie z kolektorami, przeciwdziałając powstawaniu zanieczyszczeń i flotacji selektywnej niklu.

Ługowanie kwasem siarkowym

Obróbka roztworu-matki kwasu wapieniem i wapnem przebiega w kilku etapach:

 • Neutralizacja pierwotna: wapień usuwa żelazo i aluminium.
 • Neutralizacja wtórna: wapno powoduje wytrącanie niklu i kobaltu, które są głównymi produktami.
 • Neutralizacja ostateczna: wapno powoduje usuwanie metali ciężkich i manganu. Żelazo i Mangan są odpadami. Uzdatniona woda końcowa transportowana jest z powrotem do układu ługowania chemicznego.

Rafinacja metali: miedź, magnez i aluminium

Miedź

Wapno odgrywa ważną rolę w rafinacji metali, na przykład w hutach miedzi.

Pełni ono funkcję:

 • Topnika w piecach do produkcji żużla. W przeciwieństwie do wapienia wapno zachowuje stabilność w wysokich temperaturach, nie wymaga więc energii dostarczanej z systemu. W wyniku reakcji wapienia na ciepło powstaje tlenek wapnia – proces ten wykorzystuje energię, którą należy uzupełnić. Wapno zapewnia zatem więcej korzyści niż wapień.
 • Odczynnika podczas oczyszczania gazów z topnika powstających w wyniku kucia metalu. Wapno upraszcza także filtrowanie nagromadzonego pyłu, a poprzez nawilżanie powietrza pomaga zapobiegać osadzaniu mułu w filtrach workowych.
 • Odczynnika umożliwiającego usunięcie arsenu z miedzi obrabianej w konwertorach i piecach anodowych.
 • Odczynnika neutralizującego kwaśne ścieki przed odprowadzeniem ich do środowiska naturalnego.

Magnez

Magnez jest niezbędnym materiałem budowlanym wykorzystywanym do wielu celów. Rozwijający się sektor transportowy i wymogi dotyczące oszczędności energii stanowią czynnik napędzający zapotrzebowanie na ten lekki metal i ulepszanie jego jakości.

Eksperci z firmy Rheinkalk HDW, spółki zależnej firmy Lhoist w Niemczech, opracowali wysokiej jakości bezwodne topniki o nazwie EMGESAL® FLUX służące do rafinowania i poprawy jakości magnezu.

Są one wykorzystywane na całym świecie do takich zastosowań, jak:

Rafinacja magnezu

Przetapianie magnezu prowadzi do powstawania wtrąceń niemetalicznych. Przetapianie bez użycia topnika możliwe jest wyłącznie w przypadku bloków metalu i złomu klasy 1. Środek EMGESAL® FLUX gromadzi niemetaliczne wtrącenia ze stopu magnezu i oddziela je od czystego metalu.

Ochrona roztopionego magnezu

Środek EMGESAL® FLUX zapewnia dodatkowe korzyści w postaci gazu pokrywającego i ochronnego, w tym topnika pokrywającego. Jego stosowanie zalecane jest:

 • w piecach bez ciągłej ochrony gazowej;
 • w charakterze rezerwy w przypadku zakłóceń w dostawie gazu;
 • jako alternatywy dla szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych, np. SF6 lub SO2.
Gaszenie pożarów magnezu

EMGESAL® FLUX to najskuteczniejszy środek do gaszenia pożarów magnezu. W wyniku topienia wytwarza warstwę nad płynnym magnezem, odcinając dopływ tlenu. Jako syntetyczny karnalit jest zgodny z eutektyką trójskładnikową układu MgCl2-KCl-NaCl. Należy zawsze posiadać wystarczającą ilość suchej soli topnikowej; dobrze oznaczone pojemniki z topnikiem powinny znajdować się przy stacjach roboczych, w których wykorzystywany jest płynny magnez, oraz w pobliżu maszyn.

Bezwodny • jednorodny • bezpyłowy
 • Bezwodny środek EMGESAL® FLUX nie powoduje szkodliwych dla środowiska emisji podczas topienia magnezu.
 • Jednorodny środek EMGESAL® FLUX tworzy płynną warstwę topnika, chroniąc stopiony magnez przed utlenieniem. Dzięki temu można zapobiec paleniu magnezu. Straty metalu zostają zminimalizowane.
 • Mający postać płatków, bezpyłowy środek EMGESAL® FLUX zapobiega emisji pyłu, zapewniając szybką ochronę i stanowiąc bezpieczne i nowoczesne rozwiązanie (ZASTOSOWANIE: pobierz ulotkę).

Aluminium

Jako lekki metal aluminium znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Użytkownicy zgłaszają zapotrzebowanie na coraz wyższą jakość, co w połączeniu z rozwijającym się sektorem transportu i wymogami dotyczącymi oszczędności energii przekłada się na wzrost popytu.

Środek REFINAL® Aluminum został opracowany we współpracy z partnerską firmą MQP, dostawcą innowacyjnych technologii i sprzętu dla przemysłu aluminiowego.

http://www.mqpltd.com/

Rozcieńczanie pyłu kamiennego

Wapień mielony jest stosowany w górnictwie jako środek zapobiegający wybuchom. Jest rozpylany na ścianach, dzięki czemu zapobiega osypywaniu się drobnego pyłu węglowego, który może się zapalić i spowodować wybuch. Worki z wapieniem są składowane w strategicznych miejscach. W przypadku wybuchu wapień unosi się w powietrze i zmniejsza stężenie pyłu węglowego. Ogranicza to rozprzestrzenianie się wybuchu. Niska zawartość krzemionki i ściśle kontrolowane dozowanie są kluczowe, aby zapewnić optymalną skuteczność produktu i bezpieczeństwo pracowników kopalń.