Objevte více funkcí vápna a minerálů

Metalurgické zpracování neželezných kovů

Vápno hraje klíčovou úlohu při těžbě neželezných kovů, obzvláště pak při zušlechťování mědi, hliníku, zlata, niklu, zinku, kobaltu a olova.

Úprava hodnoty pH – zásadité podmínky

Vápno zajišťuje zásadité podmínky, které nepřímo usnadňují flotaci mědi, zinku nebo olova a potlačují flotaci nečistot obsažených v rudě. Vápno se značně využívá při zušlechťování zlata běžně prováděného kyanidovým loužením. Hlavní úlohou vápna je zajistit požadovanou hodnotu pH > 11, a zabránit tak odpařování a ztrátě nasyceného roztoku kyanidu obsahujícího drahé kovy.

Vápenná kaše optimalizuje digesci a filtraci při získávání hliníku z bauxitu během Bayerova procesu.

Vápno se využívá i v dalších typech rafinace:

Struskotvorná přísada a čištění

Vápno se jako struskotvorná přísada využívá v hutích na tavení mědi. Slouží též jako prostředek pro čištění plynů vznikajících při odlévání roztavených kovů. V konvertorech či anodových pecích se vápno používá jako činidlo k odstranění arzenu z mědi.

K rafinaci hořčíku vyvinula Skupina Lhoist vysoce kvalitní bezvodá struskotvorná činidla. Ta hořčík při přetavování čistí shlukováním nečistot z kovového odpadu a jejich oddělením od čistého kovu.

Krytí a ochrana

Bezvodé výrobky slouží ke krytí a ochraně roztaveného hořčíku před oxidací. Díky této vlastnosti je lze využít i jako hasivo při hoření hořčíku. Na tekutém hořčíku totiž vytváří roztavenou vrstvu a zabraňují přístupu kyslíku.