Průzkum a otevření lomu

Před zahájením provozu lomu je třeba provést rozsáhlý průzkum, modelování a určit kvalitu dostupných zásob.


Geologický průzkum

Geologický průzkum je založen na studiu map a průzkumu terénu. Testují se chemické a fyzikální vlastnosti charakteristických vzorků získaných v příslušné lokalitě a určuje se jejich vhodnost ke kalcinaci. Další informace (např. hloubka ložiska) se získávají jinými, nepřímými geofyzikálními metodami.

Geologické modelování

Geologové interpretují shromážděná data, definují jednotky s podobnými chemickými, fyzikálními a kalcinačními vlastnostmi a vytváří model ložiska.

Plánování důlních činností

Množství zásob dostupných v každé jednotce se určuje na základě dvourozměrných a třírozměrných modelů lomu. Zásoby jsou ovlivněny vlastnostmi okolního prostředí: topografií a dostupností ložiska, hydrologickými vlastnostmi a těžebními licencemi.

Na základě předběžných prací se vypracuje dlouhodobý plán rozvoje ložiska, který je platný až do uzavření lomu. Tento plán zohledňuje tyto aspekty:

  • the markets that will use the final lime or mineral products;
  • the related products' specifications;
  • charakteristiku různých druhů pecí nebo systémů zpracování používaných k přeměně vápence nebo jílu na vápno či produkty z minerálů.

U dlouhodobého dobývání je nutné vzít v úvahu i další aspekty. Patří k nim:

  • přístupové cesty k různým místům,
  • šířka a výška porubních stěn,
  • množství vody, které je třeba odčerpat z lomu,
  • množství skrývky, kterou je třeba odstranit.

Rovněž je nutno předem naplánovat rekultivaci lokality po uzavření lomu.