Anlægsarbejde

Anlægsarbejde

Brændt kalk forbedrer bearbejdeligheden og den mekanisk ydeevne for jordbunden til jernbanespor, veje, motorveje, vandbygningsarbejder, lufthavne og industrielle platforme. Hydratkalk bidrager til holdbarheden for alle asfaltstrukturer som f.eks. veje, motorveje, gangstier osv.

Asfalt

Asphacal® – løsningen til holdbare veje

Bygge- og anlægsbranchen er altid på udkig efter nye langtidsholdbare og økonomiske teknikker til bygning af veje og gangstier. Lhoist har skabt Asphacal®-sortimentet til varm- og koldblandet asfalt anvendt til konstruktion og vedligeholdelse af veje.

Landskabsudformning (vandbygningsarbejder)

Vi fremstiller store stenstørrelser fra mange af vores kalkbrud til brug som dekoration. Ved vandbygningsarbejder kontrollerer de erosion af flodbredder og dræning fra søer.

Vandbygningsprojekter

Proviacal® DD, vores brændt kalk-produkt til vandbygningsarbejder som f.eks. diger og dæmninger, har vist sig at forbedre erosionsmodstanden, mens jordens permeabilitet bevares. Den forbedrede bearbejdelighed og mekaniske stabilitet af våd og leret jord er med til at reducere de finansielle og miljømæssige omkostninger. 

Tunneller

Mørtel 

Ved tunnelbygning, oven på calcium, der anvendes som tilslag, forbedrer hydratkalk (Proviacal® BT) bearbejdelighed for mørtel, hvilket reducerer den mængde dyre, organiske specialadditiver, der er nødvendig, og mindsker udgiften til additiver. Den skaber også bindemidler til injektionsarbejder.

Oprensning af slam

Brændt kalk udtørrer det boremudder, der stammer fra udgravningsprocessen, så håndteringen bliver nemmere. Den forbedrer blød jord, reducerer sætningen og øger stabiliteten.

Synergier mellem ler og kalk giver muligheder for genanvendelse.

Tilslagsmaterialer

Proviacal® forbedrer tilslagsmaterialer ved hjælp af en tørteknik i stedet for en vaskehandling (med alle de iboende ulemper). Nogle materialer fra brud og/eller genbrugsprodukter indeholder nyttige tilslagsmaterialer, men er vanskelige at behandle i knuseværket grundet deres meget klistrede lerindhold. Derfor fjernes de på det indledende knusestade. Bearbejdeligheden for sådanne lerfyldte materialer er endnu vanskeligere under våde forhold (se billeder før og efter behandling). Proviacal® giver bedre tilslagsmaterialekvalitet, hvilket gør det mere værdifuldt på markedet. Det resulterer også i et højere udbytte for bruddet. Proviacal®-produkterne fås i pulverform. De kan leveres løst eller i bigbags.

 

Genbrug

Kalk forbedrer uegnede og uensartede biprodukter fra udgravninger. De kan derefter bruges til opfyldning af grøfter og andre bymæssige udgravninger. Processen kan implementeres på stedet, tæt på byggepladsen eller i et centralt anlæg. Ressourceeffektiviteten øges, og du vil nemmere kunne tilpasse dig nye bæredygtige miljøpolitikker.

Et on-site system udviklet af Lhoist gør det muligt at dosere den brændt kalk direkte fra bigbags i sigtebeholderen for at optimere brugen af brændt kalk og gøre genbrug nemmere.

Grøfter

Gravearbejde, grøftegravning og vejudgravninger giver udgravningsmateriale eller tilslagsmaterialer, der ofte bliver dumpet. Miljølovgivning og omkostningspres søger at begrænse denne bortskaffelse til lossepladser samt den dermed forbundne trafik af tunge lastbiler. Vi har udviklet både tørre og flydende løsninger for at gøre det muligt at genbruge udgravet jord på byggepladsen ved at gøre det egnet til opfyldning eller vejkonstruktion.

p7260697.jpg

Tør proces

Vi foreslår en løsning til opgradering af opgravet jord på anlægsområder. Den består af en tørbehandlingsproces, som omfatter blanding af doserede mængder af Proviacal® DS (normalt 0,5 % til 3 % efter jordens tørvægt) for at gøre det resulterende materiale egnet til traditionel opfyldning og kompaktering. Vi har velafprøvede logistikarrangementer til just-in-time-leveringer. Desuden kan vi komme med anbefalinger vedrørende det bedste mekaniske udstyr til jordbehandling (mobile enheder og faste installationer) til specifikke anvendelser. 

Flydende jord

Lhoist har udviklet Proviacal® LS RSS-FB, der behandler opgravet jord, så det kan genbruges som opfyldningsmateriale. I samarbejde med PROV mbH (Leipzig, Tyskland) har vi udviklet en recept, der kombinerer Proviacal® LS RSS®-FB med udgravet jord, en hydraulisk komponent, en minerallerblanding og vand. Den resulterende RSS® Flydende jord er midlertidigt flydende og selvkompakterende. Det gør det meget nemmere at indbygge rør i render. Kompakteringstiden, omkostningerne og behovet for yderligere udstyr reduceres også, og der er mindre risiko for, at rørene bliver beskadiget. Kloakledningernes levetid øges betydeligt ved brug af flydende jord.

Hydraulisk vejbindemiddel

Brændt kalk forbedrer og fremmer reaktionen for puzzolanråmaterialer (flyveaske, cement, slagger osv.). Hydraulisk vejbindemiddel, der indeholder betydelige mængder brændt kalk, bruges til en lang række jordtyper, idet det giver større fleksibilitet til jordkvalitet. Det kombinerer vandreduktionen af den naturlige jord med den hydrauliske reaktion for puzzolanråmaterialerne.

Hydrauliske bindemidler, hvori brændt kalk er integreret, skaber meget effektive fundamenter til veje og jernbanespor.

Brændt kalk til jordbehandling ved gravearbejde

Jordforbedring

Når der er vand til stede, læsker brændt kalk spontant og danner calciumhydroxid. Den varme, der frigives under denne reaktion, udtørrer hurtigt fugtig jord. Brændt kalk opløser også de lerede partikler i jorden i deres bestanddele og danner puzzolancement ved at kombinere calcium med silica og aluminiumoxid fra leret. 

Vores brændt kalk produkter Proviacal® giver langvarige forbedringer af jordens mekaniske ydeevne og forbedrer modstandsdygtigheden over for trafik og ugunstige vejrforhold. De understøtter effektiv on-site brug, så du kan bygge volde, platforme og vejbelægningslag til veje, jernbaner, lufthavne, varelagre osv. med lokale jordtyper og reducerede finansielle og miljømæssige omkostninger.

 

Stabilisering

Ved at tilsætte en passende mængde brændt kalk til jord, der er egnet til kalkstabilisering, kan jordens anlægsmæssige egenskaber opgraderes.  Jord fra tempererede til tropiske områder (herunder magert til fedt ler, lateritiske til ikke-lateritiske klassifikationer) kan stabiliseres permanent med brændt kalk.  

De forbedrede anlægsmæssige egenskaber omfatter:

  • reduceret krympe/svulme-potentiale (volumenændring),
  • øget komprimeringsstyrke, elastisk styrke og bøjningsmæssig styrke
  • øget absolut stivheds- eller fleksibilitetsværdi.

Disse forbedringer øger ydeevnen for de lag i belægningssystemet, der er behandlet med brændt kalk. Det stærkere, stivere og mere volumetrisk stabile brændt kalk-behandlede vejfundament eller bundlag beskytter mod svage naturlige underbygninger, der er følsomme over for deformationer.  Resultatet er  bedre understøttelse af løse tilslagsunderlag og asfaltoverflader, hvilket øger deres ydeevne.

Vores produkt Proviacal®

  • reducerer behov for udvinding af tilslag såsom grus
  • eliminerer bortskaffelsen af udgravet jord
  • reducerer trafik på arbejdsstedet med op til 95 %, hvilket mindsker presset på det lokale vejnet
  • reducerer byggetiden og omkostningerne.

Med vores brændte kalk med meget lav udledning af støv, Proviacal® RD, kan jord i byområder nemmere håndteres. Vi har også udviklet produkter i flydende form (sammen med dedikeret applikationsudstyr) til anvendelse i forbindelse med leret jord under tørre klimatiske forhold.

Brændt kalk forbedrer blød jord ved dybdestabilisering af jord (kalkbehandlede søjler), hvilket reducerer sætning og øger stabiliteten.

Lhoist – Proviacal® RD (GB)