ikke-jernholdige metaller

ikke-jernholdige metaller

Mineraler og kalkprodukter spiller ikke blot en nøglerolle ved udvindingen og bearbejdningen af ikke-jernholdige metaller, men også ved behandlingen af de medfølgende udledninger med henblik på at beskytte miljøet. De bidrager også til at forbedre sikkerheden for minearbejderne. Vi tilbyder kalkprodukter med den passende renhed og reaktivitet for at sikre en optimal metalforbehandling. Vores løsninger har specifikke anvendelser i forbindelse med raffinering af kobber, magnesium, zink, nikkel, uran, guld, bly, niobium, kobolt og aluminium.

Forbehandling af malm

Brændt kalk er en vigtig del af malmforbehandlingsprocesserne for kobber, aluminium, guld, nikkel, zink, kobolt, bly med mere. Med deres passende renhed og reaktionsevne sikrer vores brændt kalk-produkter den høje effektivitet, der kræves for at nå høje niveauer i metalforbehandlingen. Vores løsninger kombinerer brændt kalk-produkter og mineraler med vores ekspertise til bæredygtig produktion af kalkslurry, så der spares energi og vand.

Kobberflotation

Kalkslurry tilsættes under formaling og celleflotation for at optimere genindvinding af kobber for at:

  • give de  alkaliske forhold, som giver kollektoren mulighed for at gøre malmens overfladepartikler meget vandafvisende for at muliggøre deres flotation. Den optimale pH-værdi varierer fra 9 til 11 afhængigt af kollektortype og pyritindhold. Vores kalkprodukter skaber disse alkalitetsforhold på en omkostningseffektiv måde.
  • mindske flotationen af pyrit. Der opstår en kemisk reaktion under formaling af brændt kalk og pyrit, som danner CaSO4 og Fe(OH)3. Dette gør pyritoverfladepartiklerne meget vandafvisende og hæmmer deres flotation. Brændt kalk optimerer adskillelsesgraden for kobbergenindvinding.

Bauxit-til-alumina – Bayer-processen

Kalkslurry har evnen til at forbedre fermentering og filtrering af bauxit-til-alumina.  Bayer-processen er den primære industrielle metode til raffinering af bauxit for at fremstille alumina (aluminiumoxid).

Fermentering

Bauxitmalm formales og opslæmmes med kaustisk soda ved en høj temperatur (140-240° C) og ved hjælp af et betydeligt tryk for at producere natrium aluminavæske. Brændt kalk tilsættes for at indfange fosfater og forhindre dem i at komme i aluminavæsken. Det uopløselige bundfald (rødt mudder), der indeholder de inaktive materialer og calciumphosphater, separeres ved klaring. Brændt kalk tilsættes også til det separerede røde mudder for at reagere med det opløselige Na2CO3, der produceres under fermenteringen, for at genbruge kaustisk soda (NaOH).

Filtrering

Na-aluminavæsken (overløb fra klaringsmidlet) filtreres for at fjerne spor af fint mudder. Tilsætning af TCA-krystaller (Tri-Ca-Aluminat) fremmer denne proces. TCA fremstilles på stedet via en reaktion mellem Na-væske og kalk. Lhoist tilbyder passende brændt kalk-produkter til at skabe den rette TCA-partikelstørrelse, der er af afgørende betydning for filtrering.

 

Guldproduktion

Forbehandling af guldmalm udføres ofte ved udvaskning af cyanid. Guldoxidmalm er naturligt egnet til udvaskning af cyanid, mens guldsulfidmalm skal forbehandles (ristning, autoklav). Udvaskning af cyanid kan udføres i enten stakkede eller omrørte systemer. I begge tilfælde tilsættes brændt kalk for enten at bevare eller skabe en pH>11 for at forhindre fordampning af den mættede opløsning.

Udvaskning af cyanid fra bunke

 (foretrækkes til guld af ringe kvalitet <2 g/ton malm)
Brændt kalk tilsættes til bunken under opførelse. Cyanidopløsningen sprøjtes fra toppen af bunken for at opløse guldet. Det resulterende guldcyanidkompleks (mættet opløsning) udvindes fra bunden af bunken og opbevares i bassiner. Vi anbefaler også at tilsætte kalkslurry til den mættede opløsning i bassinet for at sikre den ønskede pH>11. Hvis pH-værdien er under 10,5, stiger risikoen for cyanidtab, hvilket øger driftsomkostningerne og kontaminering.

Cyanidudvaskning fra omrørt

 (foretrækkes til guld af høj kvalitet >2 g/ton malm)
Opløsningen overføres til carbon-in-pulp-tanke, hvor aktivt kul adsorberer guldet, hvilket frigør cyanidopløsningen.

Brændt kalk-forbruget er betydeligt og afhænger primært af mængden af tilstedeværende cyanid som bestemt af guldets kvalitet. Vores brændt kalk-produkter har den nødvendige reaktivitet til at sikre høj pH-værdi på en omkostningseffektiv måde.

Niobium

Dette metal skaffes ved pyrochlorkoncentrationen via trin bestående af vådformaling, separering ved en magnetisk proces efterfulgt af flotation og raffinering. Brændt kalk anvendes primært til fjernelse af fosfor.

Koncentratet sendes først til pelleterings- og sintringsprocessen. Derefter kommer materialet i en lysbueovn, hvor der tilsættes brændt kalk for at danne slagger og fjerne urenheder fra badet. Det metal, der frembringes, er rent og giver nu mulighed for kommercialisering af følgende produkter: niobiumoxid, specialniobiumoxid, ferroniobium i standardkvalitet, metalniobium eller moderlegeringer.

Nikkelproduktion og -flotation

Brændt kalk anvendes i flotationsprocessen for sulfidmalm og i den sure udvaskningsproces for oxidnikkellateritmalm for at øge koncentrationen af nikkel.

Brændt kalk fungerer i synergi med kollektorerne for at mindske urenheder og opnå selektiv nikkelflotation.

Sur udvaskning med svovlsyre

Kalksten og brændt kalk behandler den sure mættede opløsning i forskellige trin:

  • Primær neutralisering: Kalksten fjerner jern og aluminium.
  • Sekundær neutralisering: Brændt kalk udfælder successivt nikkel og kobolt, hovedprodukterne.
  • Endelig neutralisering: Brændt kalk fjerner tungmetaller og mangan. Jern og Mn er affaldsmaterialer. Det endelige, behandlede vand sendes tilbage til trinet med kemisk udvaskning.
id_51179_replaces_id_50668-_copper.jpg

Metalraffinering: kobber, magnesium og aluminium

Kobber

Brændt kalk spiller en vigtig rolle i metalraffineringsprocesser, f.eks. i kobbersmelteovne.

Det fungerer som:

  • Flusmiddel i ovne til at danne slagger. I modsætning til kalksten er brændt kalk stabil ved høje temperaturer og kræver derfor ingen energi fra systemet. Kalksten reagerer med varmen og danner calciumoxid – en proces, der fjerner energi, som derefter skal erstattes. Brændt kalk giver derfor større fordele end kalksten.
  • Reagens til behandling af flusmiddelgasser, der kommer fra metaltapningsaktiviteter. Brændt kalk forenkler også filtrering af indsamlet støv og er med til at forhindre mudderdannelse i støvfiltre med luftfugtighed.
  • Reagens, der fjerner arsenik fra kobber i konvertere og anodeovne.
  • Reagens til neutralisering af syreholdigt spildevand inden udledning i miljøet.

Magnesium

Magnesium er et vigtigt materiale, der anvendes til en lang række formål. En voksende transportsektor og krav om energibesparelser øger behovet for dette lette metal og fremmer forbedringer af kvaliteten.

Rheinkalk HDW, et Lhoist-datterselskab i Tyskland, har udviklet vandfri, førsteklasses flusmidler under mærkevarenavnet EMGESAL® FLUX til raffinering og forbedring af kvaliteten af magnesium.

De anvendes på verdensplan til:

Raffinering af magnesium

Omsmeltning af magnesium fører til indeslutning af fremmede ikke-metaller. Kun blokke og metalskrot i klasse 1 kan omsmeltes uden brug af flusmiddel. EMGESAL® FLUX indsamler alle indeslutninger af fremmede ikke-metaller fra magnesiumsmeltemasse og separerer dem fra det rene metal.

Beskyttelse af smeltet magnesium

EMGESAL® FLUX giver yderligere fordele ved dækning og beskyttelse af gas, herunder dækning af flusmiddel. Det anbefales:

  • til ovne uden konstant gasbeskyttelse
  • som reserve i tilfælde af forstyrrelser i gasforsyningen
  • som et alternativ til miljøskadelige drivhusgasser som SF6 eller SO2.
Slukning af magnesiumbrand

EMGESAL® FLUX er den mest effektive brandslukningsmetode for magnesium. Det danner et smeltet lag på det flydende magnesium for at holde ilten ude. Som syntetisk Carnalite følger det det tredelte eutektikum i MgCl2-KCl-NaCl-systemet. Tilstrækkelige mængder tørt salt-flusmiddel skal altid være i nærheden; godt afmærkede flusmiddelbeholdere skal være placeret på de arbejdsstationer, hvor der er flydende magnesium, samt i maskinområderne.

Vandfrit • homogent • støvfrit
  • Vandfrit EMGESAL® FLUX kan anvendes uden skadelige, miljømæssige udledninger under magnesiumsmeltningen.
  • Homogent EMGESAL® FLUX danner et flydende flusmiddellag, der beskytter det smeltede magnesium mod iltning. Brænding af magnesium undgås. Metaltab minimeres.
  • Flageformet og støvfrit EMGESAL® FLUX forhindrer støvudledninger og sikrer hurtig beskyttelse og sikker ydeevne.

Brochure Emgesal®

Aluminium

Som et let metal er aluminium bredt anvendt i byggebranchen. Brugerne ønsker endnu højere kvalitet, hvilket sammen med en voksende transportsektor og krav om energibesparelser betyder, at efterspørgslen er stigende.

REFINAL® -aluminiumsflusmidler blev udviklet i samarbejde med partneren MQP, udbyder af innovative teknologier og udstyr til aluminiumsindustrien.

http://www.mqpltd.com/

Fortynding af stenmel

Formalet kalksten bruges i underjordisk kulminedrift til at forebygge og bekæmpe eksplosioner. Det sprøjtes på væggene og hæmmer løsning af fint kulstøv, som kan blive luftbårent og skabe et eksplosivt brændstof. Poser med kalksten opbevares på strategiske steder, så kalkstenen i tilfælde af en eksplosion svæver i luften og fortynder kulstøvkoncentrationen. Dette begrænser forbrændingens udbredelse. Lave silicaniveauer og en omhyggeligt kontrolleret dosering er vigtig for at sikre en optimal produktydeevne og forbedre sikkerheden for kulminearbejderne.

Miljøprocesser

Forbehandling af malm producerer syreholdigt spildevand. Metalraffinering medfører også syreholdigt spildevand samt røggas. Spildevand indeholder syre og tungmetaller, som skal fjernes for at overholde de strenge, lave udledningsniveauer, inden de udledes i miljøet. Vi har udviklet specielle kalkprodukter, Neutralac® og Sorbacal®, til spildevandsbehandling og røggasrensning for at hjælpe med at overholde udledningskravene på en omkostningseffektiv måde.