Jern og stål

Iron and Steel

Jern og stål

Vores calcium- og magnesiumbaserede produkter og mineraler bruges gennem hele jern- og stålfremstillingsprocessen som bindemidler eller flusmidler for at danne slagger. Slagger fjerner skadelige urenheder som f.eks. silica, fosfor og svovl. Lhoists produkter bidrager også til at forbedre produktiviteten og gør det nemmere at overholde miljølovgivningen.

Stål er en af ​​de vigtigste drivkræfter i verdensøkonomien, da det spiller en enorm rolle i bygge- og bilindustrien såvel som i maskinindustrien. Den globale produktion i 2012 var på ca. 1,55 milliarder tons til en værdi af ca. 1.000 milliarder USD. Hvert ton stål kræver 30 til 70 kg brændt kalk og 100 til 200 kg kalksten at fremstille.

Lhoists globale brands for vores jern- og stålløsninger og -produkter er Calexor® og Flucal®.

Udvinding af jernmalm

Brændt kalk bruges i mange mineralbehandlingstrin. I fortykkelsesfasen letter det udvindingen af finmalm. Det kontrollerer også pH-værdien for at justere pulpviskositeten, når transport via rør er nødvendig. Tilføjelse af hydratkalk på dette stadie for at øge pH-værdien muliggør også vandrensning. Dette øger udfældningen af jernmalmfinfraktion, som derefter kan genindvindes.

Agglomerering af jernmalm

Vores eksperter er klar til at hjælpe med at maksimere effektiviteten af dine anlæg til jernmalmagglomerering ved hjælp af vores produkter til sintring og pillefremstilling.

Øget sintringsanlægsproduktivitet

Fin knust kalksten bruges som flusmiddel ved jernmalmsintring. Det justerer den samlede kemi for jernbelastningen og spiller en afgørende rolle i dannelsen af slagger i højovnsprocessen. Brændt kalk-baserede bindemidler – herunder af og til særlige lerarter – øger sintringsanlægsproduktiviteten. Højere procentdele af ultrafint malm kan også kombineres med brændt kalk-baserede produkter, så produktiviteten bevares.

Pelletering

Pelletering omfatter agglomerering af ultrafint malm med andre råstoffer, f.eks. kul, hydratkalk og kalksten. Når materialerne er blevet homogeniseret i passende mængder (for optimal massebalance), sendes blandingen til en skive eller en pelleteringstromle. Resultatet er en kugle med en diameter på 8-18 mm, som er brændt ved omkring 1.350° C for at øge dens mekaniske resistans. Hydratkalk er et effektivt alternativt bindemiddel til høj SiO2 -bentonit.

Disco pelot

Korrekt basiskhed for forbedret effektivitet

I pilleanlæg giver fin knust kalksten og dolomit en vare med den ønskede basiskhed (forholdet CaO + MgO vs. SiO2 ). 

Kvalitetshøjovnsslagge

Dolomit giver det MgO, processen kræver for at opnå korrekt fluiditet for højovnsslagger.

Afsvovling af råjern

Flucal® er en fluidiseret pulveriseret brændt kalk. Den er udviklet specielt til anvendelse i indsprøjtningsbaserede råjernafsvovlingsstationer (HMD) og kan bruges både med støbeske og torpedovogne. Indsprøjtningen af en blanding af Flucal® og metallisk magnesium i råjern udgør et omkostningseffektivt og miljøvenligt alternativ til calciumcarbidbaseret HMD.

 

Vores produkt Flucal®

 • reducerer slaggemængden
 • halverer tab af jern, idet slaggeviskositeten er lavere
 • sænker udgiften i forhold til andre reagenser
 • kan håndteres og opbevares sikkert, hvilket også er tilfældet for de resulterende slagger.

Kalkslagger kan også genanvendes.

Flucal® kan

 • injiceres sammen med magnesiumpulver
 • injiceres alene som kalk-magnesium-blanding (Flucal® M), når det er behandlet i vores blandingsanlæg.

Vi tilbyder teknisk assistance og opfølgning under prøver og opstart. Vi tilbyder også dataanalyser og løbende R&D-support.

Schlackenbeet

Produktion af råstål

Kvalitetsslagger = kvalitetsstål

Brændt kalk er et vigtigt aktivt produkt i fjernelsen af silica og fosfor i både omformere og lysbueovne. Når brændt kalk har absorberet urenheder, danner den hurtigere en basisk slagge. Brændt kalk af god kvalitet giver slagger af høj kvalitet og et miljøvenligt resultat, der er nemt at håndtere og behandle.  

Længere levetid for det ildfaste materiale

Du kan forbedre stålraffineringsprocessen ved at tilsætte brændt kalk og/eller hårdtbrændt dolomit i enten ren form eller i en blanding af brændt kalk og brændt dolomit. Brændt dolomit forlænger levetiden for ildfaste foringer i konvertere. Det beskytter dem også mod den aggressive påvirkning af visse urenheder, der findes i råjern. Tilsætning af brændt dolomit danner MgO i opløsning i slaggerne. Dette giver fremragende bufferkapacitet. Overskydende MgO beskytter ildfaste foringer og aftapningshuller, hvilket reducerer behovet for reparationer.

Sekundær metallurgi

Hurtig slaggedannelse 

Skræddersyede blandinger af vores produkter til støbemetallurgi, som omfatter brændt kalk og brændt dolomit, bruges til at danne syntetiske slagger. Brændt kalk gør det nemmere at lave slagger og øger svovlfjernelsen. Brændt dolomit muliggør hurtig slaggedannelse og beskytter ildfastheden.

Øget produktivitet

Brændt dolomit øger processens hastighed for at fremme produktiviteten og forbedre det resulterende stål. Det beskytter også ildfaste foringer. Reduktionen af nedetid, der kræves til reparation og vedligeholdelse af det ildfaste materiale, øger også produktiviteten.

Miljøprocesser

Økonomisk overholdelse af lovgivningen

Røggas, vand og stål biprodukter skal behandles for at overholde de strenge krav til emissionsniveauerne. Vores stål- og miljøspecialister kan i samarbejde med jer udvikle produkter med henblik på at leve op til de lovmæssige krav på en effektiv og økonomisk måde. Vi kan hjælpe med at eliminere eller markedsføre bestemte stål biprodukter. For eksempel kan ikke-genanvendeligt støv, som ophobes i ovnens udsugningssystem, gøres inaktivt og anvendes som forstærkningsmateriale i miner. Konverterslagger kan også nyttiggøres til anvendelse  i andre sektorer.

Afoliering af jernslam

Branchen står over for en stadigt strengere miljølovgivning, mangel på råstoffer og høje metalpriser. Disse udfordringer gør implementeringen af dedikerede processer til at behandle metalrester og genindvinde deres værdifulde indhold endnu mere relevant. Olieholdig valsehud er et typisk biprodukt ved stålfremstilling. Det er muligt at udvinde dets jernindhold effektivt uden at hæmme den primære jern-stål-proces.

 Paul Wurth, leverandør af teknologi til jern- og stålbranchen, samarbejdede med Lhoist om at udvikle en innovativ afolieringsproces ved hjælp af en pyrometallurgisk tilgang ved lav temperatur.

Processen:

 • er nem at integrere i et normalt strømningsdiagram for stålfremstilling
 • kræver ingen specifik forberedelse af rester, før de kommer i ovnen
 • er fleksibel med hensyn til slamanalyse
 • tilbyder jernoxid af høj kvalitet
 • giver afolieret oxid, der er nemt at håndtere og føre til sintringsanlægget
 • påvirker ikke anlæggets andre stålprocesser.

Røggasrensning

Det er meget lave emissionsniveauer, der er pålagt flusmiddelgasser, f.eks. sure gasser, dioxiner, furaner og tungmetaller. For at opfylde disse krav er der brug for et yderst effektivt reagens og en proces, der kan integreres i eksisterende installationer. Ved røggasrensning i et tør sorption-system neutraliseres SO2  og andre sure gasser ved hjælp af hydratkalk. Sorbacal® SP er hydratkalk med en porevolumen. Det er specielt udviklet til at øge effektiviteten for tørre røggasrensningssystemer og reducere bortskaffelsesudgifter for restprodukter.

Vi leverer skræddersyede blandinger af brændt kalk, der indeholder aktivt kul, brunkulskoks eller særlige mineraler til at fjerne skadelige stoffer (f.eks. dioxiner og furaner). Den brændte kalks neutraliserende effekt kombineret med tilsætningsstoffernes evne til at fjerne skadelige mikrostoffer eliminerer de negative bivirkninger forbundet med indsprøjtning af rent aktivt kul.

Røggasrensning er en alternativ proces til tør sorption. Sorbacal® -reagenser neutraliserer de sure gasser i spray sorption og røggas-scrubbere.

Læs mere: www.sorbacal.com

 

TKN Sedibecken

Neutralisering af syreholdigt vand

Lhoists Neutralac® SLS 45 neutraliserer det syreholdige vand, der stammer fra syrebehandling, rensning og røggasrensning. Det sikrer også en passende pH-værdi og udfælder tungmetaller. Efter bundfældning kan vandet genbruges i din proces eller sendes ud i kloaksystemet.

Læs mere: www.neutralac.com

Stabilisering af slam

Vandbehandling genererer en vis mængde slam. Hvis der tilsættes kalkslurry inden filtrering, bliver slammet nemmere at filtrere. Efterbehandling af filterkager eller centrifugeslam med Neutralac® Q letter håndtering og bortskaffelse.

Konverterrøggas, der indeholder støv, vaskes normalt. Du kan behandle det resulterende slam med brændt kalk og genbruge det materiale, der indeholder jern, i processen.

Hvis slammet ikke kan genanvendes, kan det tørres og bringes i fast form ved hjælp af pulveriseret brændt kalk, så det er nemmere at håndtere, transportere og opbevare.