Spildevand og slam

Spildevand og slam

Spildevandsrensning er den proces, hvor forurenende stoffer fjernes fra spildevandet. Den omfatter fysiske, kemiske og biologiske processer til at fjerne forurenende stoffer. Når vandet er renset, kan det igen ledes ud i naturen. Spildevand produceres af boliger, institutioner, hospitaler, handelsvirksomheder og industrivirksomheder. Det kan behandles tæt på det sted, hvor det produceres, eller det kan indsamles og transporteres til et kommunalt rensningsanlæg via et netværk af rør og pumpestationer. For så vidt angår industrielle kilder til spildevand, kræver de ofte specialiserede rensningsprocesser, som i mange tilfælde findes på stedet.

Neutralac® er Lhoists globale brand for produkter og services, der anvendes ved behandlingen af spildevand og slam. Dets rolle består i at optimere bundfældning af forskellige materialer og reducere og neutralisere dårlig lugt.

www.neutralac.com

Neutralisering af spildevand

Spildevand skal neutraliseres for at justere dets pH-værdi. Kun på den måde kan det overholde kravene for forskellige behandlingsenheder i et spildevandssystem.

Neutralisering kan bruges til behandling af syreholdigt spildevand, der indeholder metaller. Tilsætning af en basisk reagens øger pH-værdien for det syreholdige spildevand. Det danner en udfældning, der opsamler uønskede metaller. Resultatet er en opløsning, hvor pH-værdien er blevet justeret til det optimale interval for udfældning af metaller som hydroxider.

Neutralac® SLS45 er et godt eksempel på Lhoists R&D-tilgang til udvikling af innovative løsninger. En hurtigt reagerende opslæmning, der er klar til brug, bestående af 45 % faststof, leveres ved en viskositet under 300 cPs.

Med høj reaktivitet (KIWA T90 < 5 sek.) er den perfekt til hurtig syreneutralisering og er også i stand til at bevare en stabil pH-værdi.

Neutralac® SLS45 er mere avanceret end den kalkslyrry, der i øjeblikket findes på markedet, og kan levere samme ydeevne som kaustisk soda. I mange tilfælde forbedrer brug af Neutralac® SLS45 udfældning af tungmetaller, flokkuleringsstabilitet og filterkagernes fugtindhold og porøsitet.

Du kan finde flere oplysninger på: www.sls45.com

 

Bundfældning af spildevand

Reduktion af tungmetaller og andre ioner

Metaller opløses ikke i miljøet. De kan være meget giftige for mennesker og dyr. Byer og industrier skal derfor fjerne dem fra spildevandet.

Kemisk bundfældning er den mest almindeligt anvendte teknologi til fjernelse af (ion)metaller fra opløsninger, f.eks. behandling af spildevand, der indeholder giftige metaller. Metaller i ionform omdannes til en uopløselig form (partikel) gennem den kemiske reaktion mellem den opløselige metalblanding og udfældningsreagensen. Partikler, der dannes ved denne reaktion, fjernes fra opløsningen ved bundfældning og/eller filtrering.

Adskillige faktorer påvirker effektiviteten af en kemisk udfældningsproces, herunder typen og koncentrationen af ionmetaller, der findes i opløsningen, den anvendte udfældning, reaktionsforholdene (især opløsningens pH-værdi) samt tilstedeværelsen af andre bestanddele, der kan hæmme udfældningsreaktionen.

Hydroxidudfældning er den mest anvendte kemiske udfældningsproces. Under denne proces dannes metalhydroxider ved at bruge calciumhydroxid (hydratkalk) som udfældning. Hvert enkelt opløste metal har en bestemt pH-værdi, hvor den optimale hydroxidudfældning sker – fra 7,5 for krom til 11,0 for cadmium.

Når udgifterne til udfældningsmidler tages i betragtning, er brændt kalk den mest omkostningseffektive måde at fjerne metal fra spildevand på.

Slambehandling

Slam, der akkumuleres i en spildevandsbehandlingsproces, skal behandles og bortskaffes på en sikker og effektiv måde. Hvilken slambehandlingsmetode, der skal anvendes, afhænger af mængden af genereret slam og andre stedspecifikke forhold.

Brændt kalk forenkler afvandingen af organisk og mineralsk slam ved at øge dets tørstofindhold og forbedre dets struktur (enklere håndtering og lagring). Det stabiliserer og renser også slammet i vandbehandlingsanlæg for at undgå lugt, hvorved dets landbrugsmæssige værdi øges.

Brændt kalk kan bruges til stabilisering af industrielt restslam, til oprensning af slam og til behandling af biologiske faststoffer inden genanvendelse i landbruget eller afbrænding. Ved at bidrage til koagulering gør brændt kalk det nemmere at håndtere slammet, forhindre gæring, begrænse lugten, fjerne patogener og fastholde metalioner i en uopløselig form. Det beriger også slammet med calcium og magnesium (ved anvendelse af brændt dolomit) – begge dele er især gavnlige ved landbrugsmæssig anvendelse.

Udarbejdelse af en håndterings- og minimeringsstrategi for slam skal stræbe efter en reduktion på alle trin i slamgenereringskæden:

  • gennem hele produktionsprocessen at reducere affald og derefter reducere slamproduktion,
  • i spildevandsbehandlingsanlægget, ved at bruge nye tilpassede teknologier, som reducerer den   mængde slam, der produceres pr. mængde biologisk iltforbrug (BI) behandlet,
  • under bortskaffelse, for at vælge den mest stabile og økonomiske rute.

Tilsætning af Neutralac® til slam giver mange fordele:

Behandling af forurenet jord

Jordforurening skyldes tilstedeværelsen af menneskeskabte kemikalier eller andre ændringer af det naturlige jordmiljø. Forurening opstår typisk efter brud på underjordiske lagertanke, anvendelse af pesticider, nedsivning af forurenet overfladevand til jordlag under overfladen, aflæsning af olie og brændstof, udvaskning af affald fra lossepladser eller direkte bortskaffelse af industriaffald på jorden. De kemikalier, som oftest findes, er oliekulbrinte, opløsningsmidler, pesticider, bly og andre tungmetaller. Risikoen for forurening af jorden er relateret til graden af industrialisering af et område samt brugsintensiteten af kemikalier i nærheden.

Bekymringer om jordforurening stammer primært fra potentielle sundhedsrisici, både fra direkte kontakt med jorden og ved sekundær forurening af vandforsyningen.

Oprensning af miljøforurening omfatter en række forskellige teknikker, der går lige fra enkle biologiske processer til avancerede teknologier. Renseprocessen vælges på grundlag af den specifikke kontaminant (eller forureningsklasse) og stedet.

Metalrester

Med en strengere miljølovgivning, mangel på råstoffer og høje metalpriser bliver implementering af dedikerede processer til behandling af metalrester og udvinding af deres værdifulde indhold mere og mere relevant. Teknikerne hos Lhoist arbejder, sammen med andre partnere, på innovative processer til at nedbryde kulbrinter i slam samt udvinding af metaller, der kan genbruges.

F.eks. udgør olieslam og -udfældning en del af metalresterne. I dag er det muligt at udvinde deres jernindhold på en effektiv måde uden at hæmme det primære jern-stål-flowdiagram.