Ordliste

ORD BESKRIVELSE
AAC Aerated Autoclave Concrete, anvendt ved bygning, også ofte kaldet porebeton eller gasbeton.
Absorbere I røggasbehandlingsprocesserne indfanger hydratkalk syreholdige skadelige stoffer fra røggasserne (HCl, SO2, SO3, HF) ved absorption. 
Adsorbere I røggasbehandlingsprocesserne er denne indfangning en kemisk syre-base-neutralisering, der producerer salte som f.eks. CaCl2, CaSO4 eller CaF2.
Afsvovling Fjernelse af svovl i stålfremstillingsprocessen eller røggasbehandlingen.
Afvanding En proces, der fjerner vand.
Aggregater Et granuleret materiale, der bruges i byggeriet. De mest almindelige naturlige aggregater af mineralsk oprindelse er sand, grus og knust sten. (< 95 % CaCO3).
Belægning I papirindustrien bliver brændt kalk først omdannet til en opslæmning og derefter til PCC (udfældet calciumcarbonat – CaCO3).
PCC anvendes som et coatingpigment for at færdiggøre papirets overflade.
Berigelse I slambehandlingen beriger Lhoist-produkter slam med calcium og magnesium, hvilket er ønskværdigt til landbrugsformål.
Beskytte Som en ildfast komponent er brændt dolomit et meget stabilt ildfast materiale karakteriseret ved dets høje smeltepunkt (2400° C) og giver derfor en god modstandsdygtighed over for meget høje temperaturer.

Med en meget reduceret porøsitet giver dødbrændte produkter desuden bedre modstandsdygtighed over for:
• Hydrering (inden brug)
• Indsivning i flydende faser (i kundeprocessen)

I stålfremstillingsprocesserne forlænger brændt kalk, men især brændt dolomit, levetiden for den ildfaste foring.

Bindemiddel I byggeprocesserne reagerer brændt kalk enten med CO2 eller med silica fra sand for at danne calciumkarbonat eller hydreret calciumsilikat for at give en stærk og holdbar  binding.  Brændt kalk reagerer med puzzolanmaterialer for at binde mørtel og gips og give en hård struktur.
Blege I papirindustrien bliver brændt kalk først omdannet til en opslæmning og derefter til PCC (udfældet calciumcarbonat – CaCO3).

PCC tilsættes som fyldstof til cellulosefibre for at øge papirets lysstyrke, hvidhed, opacitet og masse.

Blødgøre Ved vandrensning eller spildevandsrensning indeholder hårdt vand høje niveauer af opløselige bikarbonater HCO3-.

Blødgøring med tilsætning af brændt kalk omfatter deres udfældning i form af uopløselige karbonater CaCO3 eller MgCO3

BOF – konverter Basic Oxygen Furnace, teknologi, der anvendes i strålfremstillingsprocessen til at omdanne råjern til stål ved at fjerne kulstof og urenheder.
Brændt dolomit CaO.MgO, calciummagnesiumoxid, brændt dolomit.
Bundfælde Ved vandrensning eller spildevandsrensning er tungmetaller mindre opløselige i vand i bestemte pH-intervaller, hvor de danner bundfald. Andre ioner som f.eks. sulfater, fosfater eller fluorider kan også fjernes fra vandet ved at justere pH-værdien. 
Calciumkarbonat  CaCO3 et mineral, der er almindligt forekommende på jorden. Lhoist vælger de reneste forekomster, der egner sig til en lang række anvendelser.
Coatingpigment Pigment til belægning af papir, leveres normalt som slurry. Blanding af meget lyse, rene partikler som f.eks. pulveriseret kalksten eller kaolin.
Deponeringsplads En bortskaffelsesfacilitet, hvor affald placeres i eller på jorden.
Desinficere I landbrugsprocesser anvendes Lhoists calciumoxid- eller hydratprodukter til at ødelægge patogener, bakterier og virusser dér, hvor dyrene opholder sig, takket være deres høje pH-værdier.

I slambehandlingen forhindrer brændt kalk fermentering, begrænser lugten og fjerner patogener ved hjælp af pH>12 (stabilisering & hygiejnisering).

Dolomit CaCO3MgCO3, calciummagnesiumcarbonat, dolomitisk kalksten, magnesiumkalksten, dolosten.
Dolomitisk kalksten Metalkvalitetskalksten indeholder forskellige andele af magnesiumcarbonat.
Eksoterme processer Kvalificerer en kemisk reaktion, der genererer varme.
Fint formalet brændt kalk En af de tre primære størrelseskategorier for brændt kalk, generelt under 2 mm.
Flokkuleringsmiddel Flokkulering er en proces, hvor et opløst stof kommer ud af opløsningen i form af sammenkittede partikler eller flager. Flokkulering og sedimentering er meget anvendt i rensning af drikkevand samt spildevandsrensning og rensning af andre industrielle spildevandsstrømme.

Ved anlægsaktiviteter med leret jord ændrer kalk hurtigt strukturen og reducerer jordens plasticitet.

Disse to funktioner fører til forbedret bæreevne for transport på byggepladsen og kompaktering. 

Flusmiddel I glasprocesserne reducerer det smeltepunktet for kvartssandet (som supplement til andre flusmidler som f.eks. Na2O), hvilket sparer energi i industrielle glasovne.

I stålfremstillingsprocesserne reducerer kalksten og brændt kalk smeltepunktet og øger fluiditeten for slaggerne.

Det er en slags kemisk brændt kalk. Et aktivt stof, der normalt er et blandet brændt kalk-baseret produkt, som udnytter fluidiseringsmidler, som vil fremme opløsningen af materialet, så det kan opsamle urenheder i stålfremstillingsprocessen under gasomrøring i støbeskeen eller beholderen. Det anvendes til at påvirke reduktionen af aktivt oxygen i slaggerne og stålet.

Formaling Proces for kornstørrelsesreduktion, generelt ned til 2/3 mm.
Formaling Proces for størrelsesreduktion, generelt ned til under 100 µm.
Forsuring Reduktion af pH-værdien for jord, vandveje og søer.
Fylde op Det at fylde tom plads op for at forbedre planheden, f.eks. opfyldning ved jordarbejde.
Fyldstof Fint formalet kalksten eller dolomit. Bruges f.eks. som fyldstof i asfalt, plastik, maling og papir. Et stof, der tilsættes til et system eller produkt for at øge volumen, vægt, viskositet, opacitet eller styrke og ofte brugt til at reducere prisen. Ved anlægsaktiviteter anvendes kalksten som fyldstof og hydratkalk som tilsætningsstof til asfalt for at få asfaltmassen til at stivne og øge kvaliteten af asfaltblandinger, der primært bruges til vejbelægninger.
GCC Ground Calcium Carbonate. GCC fremstilles ved at knuse og formale en karbonatbjergart, typisk kalksten, kridt eller marmor. 
Gips Det almindelige navn for mineralet bestående primært af fuldt hydreret calciumsulfat, CaSO4 x 2H2O eller calciumsulfatdihydrat. Gips findes naturligt i mange områder og fremstilles gennem visse FGD-vådprocesser (Flue Gas Desulfurization afsvovling af røggas)
Gøde I landbrugsprocesser er calcium og magnesium vigtige plantenæringsstoffer.
Grovkornet brændt kalk  En af de tre primære størrelseskategorier for brændt kalk, generelt fra 2 til 12 mm.
Hærde Hærdning svarer til en hændelse, hvor en struktur ved tørring eller en kemisk reaktion bliver styrket.

F.eks. tørring af jord, re-karbonatisering med CO2, reaktionen af silica og calcium, der fører til hydrerede calciumaluminater. Ofte også omtalt som binding.

Halvbrændt dolomit CaCO3.MgO, calciummagnesiumkarbonatoxid, kalcineret dolomit, halvkalcineret dolomit, calciummagnesiumkarbonatoxid, brændt dolomit.
Halvhydreret brændt dolomit Ca(OH)2.MgO, calciummagnesium(di)hydroxidoxid, halvlæsket brændt dolomit, hydreret brændt dolomit, læsket brændt dolomit.
Højovn Teknologi anvendt i stålfremstillingsprocessen for at reducere jernoxid i metallisk jern (også kaldet råjern) og for at fjerne urenheder fra jernmalmen.
Hydratkalk Ca(OH)2, calciumhydroxid. Fås, når calciumoxid blandes eller 'læskes' med vand. Kaldes også læsket kalk. Jf. type N.
Hydraulisk kalk En kemisk uren form for re-karbonatiseret kalk med hydrauliske egenskaber af varierende omfang. De hydrauliske egenskaber genereres af betydelige mængder silica, alumina og normalt en vis del jern, kemisk kombineret med meget af den brændte kalk, der vil udvise en hydraulisk reaktion, når den udsættes for vand. Bruges normalt som bindemiddel for gips og mørtel.
Hydreret brændt dolomit Ca(OH)2Mg(OH)2, calcium og magnesiumtetrahydroxid fås, når brændt dolomit blandes med vand under tryk og temperatur. Jf. type S.
Hydrering Proces til at omdanne en oxid (brændt kalk eller brændt dolomit) til en hydroxid (hydratkalk eller hydreret brændt dolomit).

Denne proces kan være komplet eller delvis.

Industrimineraler Industrimineraler er ‘naturligt forekommende kemiske forbindelser’.
Kalcinering (brænding) Opvarmning af materiale for at frigøre flygtige bestanddele eller ændre krystalstrukturen. Kalcinerede produkter – oxider: Ulæsket brændt kalk, brændt dolomit.
Kalcit Krystallisk mineral bestående af calciumkarbonater.
Kalkning af søer Spredning af pulveriseret kalksten anvendt til at bekæmpe forsuring af søer.
Kalksandsten Calciumsilikatmursten fremstillet ved autoklavering af en blanding af sand og brændt kalk.
Kalksten Sedimentær bjergart bestående af mineralet calcit (calciumcarbonat eller CaCO3). Kan findes i form af knust, granuleret, malet eller formalet kalksten.
Kaolin Kaolin – er fællesnavnet for mineralet kaolinit, et sekssidet, pladelignende krystal formet af oxiderne og hydroxylerne fra silicium og aluminium.  Når det behandles for at fjerne sand og organiske stoffer, er kaolin godt til brug som fyldstof, en belægning for lysstyrke, en kilde til aluminium i glasfremstilling og keramik og som tilsætningsstof i klæbemidler, malinger og andre produkter.
Kit Fortynder en blanding af kalk (calciumhydroxid) i vand, hvilket bruges til produktion af kalkspartel, puds, mørtel...
Koagulere, flokkulere Til vandrensning eller spildevandsbehandling kan fine, opslæmmede faste stoffer i vand agglomereres og fjernes ved koagulering og flokkulering med stoffer som f.eks. brændt kalk, FeCl3 og polymerer.
Kompaktering Reduktion af bruttorumfanget af jord eller aggregat ved anvendelse af energi som f.eks. tromling og stampning. 
Koncentration Angiver mængden af et aktivt stof i en blanding.
Læsket brændt kalk Hydratkalk.
Ler – plastisk ler Plastisk ler – er uordnet kaolinlignende ler, der er det vandaflejrede sediment, som er blevet kemisk ændret og blandet med sand, organiske materialer og andre bestanddele.  Den optimale kaolinmineralstruktur er blevet ændret ved substitution af andre grundstoffer i stedet for aluminium- og siliciumatomer i krystalstrukturen.  Den ubalance, der skabes af disse substitutioner, giver en ønskværdig “plasticitetsegenskab”, når det plastiske ler anvendes med vand ved dannelse af keramiske produkter.
Letbrændt kalk Kalk med en høj reaktivitet.
Loss on Ignition (LOI) Tab af vægt under temperaturpåvirkning, anvendes til at bestemme det bindende H2O og resterende CO2.
Lysbueovn

En ovn, der raffinerer jern og skrot til stål ved hjælp af grafitelektroder. Den lysbue, der går mellem elektroderne og metalmassen, skaber en intens varme, som smelter massen.

Legeringsstoffer kan tilsættes under processen.

Magnesiumkalksten En kalksten, der indeholder betydelige mængder magnesium, mindst 90 % calcit og ikke mere end 10 % dolomit.
Mørtel En blanding af et eller flere uorganiske eller organiske bindemidler, aggregater, fyldstoffer, tilsætningsstoffer og/eller tilslagsmaterialer.
Nære I landbrugsprocesser er calcium og magnesium også afgørende elementer til dyrefoder. 
Neutralisere I landbrugsprocesser reducerer Lhoist-produkter jordens surhed for at forbedre tilgængeligheden af plantenæringsstoffer, for at øge den biologiske aktivitet og for at forbedre jordstrukturen.

I røggasbehandling er denne indfangning en kemisk syre-base-neutralisering, der producerer salte som f.eks. CaCl2, CaSO4 eller CaF2.
 
Til vandrensning eller spildevandsrensning korrigerer Lhoist-produkter vandets eller spildevandets surhed ved at justere pH-værdien, så den kommer tættere på neutral (pH=7) eller til processens pH-mål.

Naturligt vand, der indeholder for meget CO2 (i forhold til ligvægtssituationen), er aggresivt. Dette overskydende CO2 neutraliseres ved tilsætning af carbonatbaserede produkter for at gendanne vandets pH-balance.

Opløselighed Opløseligheden (S) af en blanding er den maksimale mængde af den pågældende blanding, som kan opløses i én liter vand (i mg/l).
Opslæmning af brændt kalk En opslæmning af calciumhydroxidpartikler i vand. Disse partikler giver et mælkeagtigt udseende, opslæmmet brændt kalk/kalkslurry.
Ovne Industrielle teknologier anvendt i  brændt kalkindustrien til at fjerne CO2 fra karbonaterne, til at sintre dolomitiske sten eller til at tørre industrielle mineraler. Mange forskellige typer teknologier anvendes.
PCC Udfældet calciumcarbonat (PCC) fremstilles via en række kontrollerede kemiske reaktioner. Ulæsket brændt kalk blandes normalt med vand, så der dannes en opslæmning/slurry, hvortil der tilsættes kuldioxid. Den resulterende reaktion producerer en meget fin udfældet calciumkarbonat (CaCO3). Dette fyldstof anvendes i papirproduktionen til at forbedre papirets hvidhed, opacitet og tekstur.
Pudsemørtel Holdbart lag af brændt kalk og aggregat, der giver en beskyttende belægning på en bygnings vægge.
Puzzolan Bruges til at beskrive en reaktion af materialer (puzzolanmaterialer), der indeholder reaktivt silica og alumina og som bruger calciumhydroxid til at danne hydrerede calciumsilikater, til en hård masse.
PV Porevolumen (PV) (cm³/g) giver det direkte mål for tilgængeligheden af specifik overflade (SSA).
Raffinering Fjernelse af urenheder generelt, og i kalkfremstillingsprocessen bruges ordet også om formaling, hydrering eller fremstilling af opslæmmet brændt kalk.
Reaktivitet Det er et mål for den hastighed, hvormed brændt kalk eller brændt dolomit reagerer med vand. 'Moderat', 'middel' og 'lav' reaktivitet bruges som brede klassificeringer for ulæsket brændt kalk.
Regenerationsovne med parallelstrømning (PFRK) PFRK-ovnen (Parallel Flow Regenerative) er en af de mange typer kalkovnsteknologier, som giver en meget høj energieffektivitet. Denne ovnteknologi består af 2 eller 3 skakte, der er indbyrdes forbundne med en tværkanal. Brændstoffet indsprøjtes i ovnen via en række lanser, der går ind i ladningen. Denne ovn fungerer i skiftende tilstande: Når en skakt er i brændetilstand, modtager den energi fra spidsen af lanserne, mens den anden skakt er i forvarmningstilstand, hvor røggassen overfører sin energi til kalkstenen. Cyklussen skifter for ca. hvert 12. minut.

Kalkstenens temperatur øges, mens den bevæger sig ned gennem ovnen, indtil den niveauet med lansespidserne. Dette følges af en kalcineringsfase ved en mellemliggende temperatur (mindre end 1100° C), som sikrer, at der fremstilles reaktiv kalk.  

Regenerere I papirindustrien bruges brændt kalk i den kemiske pulpfremstillingsproces til at genindvinde og regenerere Na(OH), som er en reagens, der bruges til at udvinde cellulosefibre fra træet. 
Re-karbonatisering Brændt kalk eller brændt dolomit kan omdannes til calsiumkarbonat (kalksten) eller calsium/magnesium kalk (dolomit), fordi de går i forbindelse og hærdes med den kuldioxid, der findes i luften.
Remineralisere Ved vandrensning eller spildevandsrensning bliver drikkevand, der mangler mineraler (f.eks. opløst Ca++ og HCO3-) remineraliseret ved tilsættelse af brændt kalk. Afhængigt af vandets CO2-balance bliver der samtidig tilsat CO2 (bobler).

Remineraliseringen genererer opløste calciumbi-karbonater Ca(HCO3)2, der stabiliserer vandet ved dets pH-balance. 

Rense I stålfremstillingsprocesserne fjerner brændt kalk og brændt dolomit de største urenheder fra jernmalmen, primært silica og aluminia, ved at reagere med dem og danne smelteslagger. De fjerner også mindre urenheder som f.eks. svovl (S) og fosfor (P).
Ringformede skaktovne Den ringformede skaktovn (ASK) er en af de mange forskellige typer kalkovnsteknologier. Startende med en lodret skakt er der installeret brændkamre på to niveauer.  Der er enten 4 eller 5 kamre på hvert niveau afhængigt af ovnens størrelse. En indvendig cylinder skaber en ringformet zone, gennem hvilken chargeringen passerer (heraf navnet “ringformet ovn”). Den indre cylinder sættes under negativt tryk; dette skaber forudsætningerne for en recirkuleringssløjfe af røggassen inde i ovnen og øger derfor den effektive zone for kalcinering i forhold til andre vertikalovne. Dette giver mulighed for at fremstille mere reaktiv brændt kalk sammenlignet med klassiske skaktovne.
Roterovne Roterovnen (RK) er en af de mange forskellige typer kalkovnsteknologier. Roterovnen er et langt, skråt rør, med en længde på omkring 100 meter, der tilføres sten i størrelser fra 50 mm og nogle gange ned til mindre end 3 mm. Rørets rotation og hældning tvinger kalkstenen til at rulle fra toppen til bunden. Ladningen optager kun 10 % af kalkovnsskallens tværsnitsflade; det resterende område optages af den opadstigende gasstrøm, der suges igennem af en udsugningsventilator. Brændstof indsprøjtes i en hovedbrænder, der er placeret nede i røret, lige inden køleren. Disse ovne kan generere forskellige flammeprofiler og bruges til at fremstille brændt kalk af høj kvalitet med lavt resterende indhold af CO2, kontrolleret reaktivitet og lavt svovlindhold generelt.
Skaktovne med blandet tilførsel Skaktovnen med blandet tilførsel er en af de mange forskellige typer kalkovnsteknologier. I denne ovn blandes kalkstenen (eller den dolomitiske sten) med en ladning af fast brændsel, der tilføres øverst i ovnen. Luft til køling af den brændte kalk, der blæses op fra bunden af skaktovnen, fungerer som forbrændingsluft. Når køleluften stiger opad og møder det faste brændsel (som bevæger sig ned med ladningen), genererer den høje temperaturtopværdier. Det gør det muligt at fremstille industriel brændt kalk med meget lav reaktivitet, måske endda dødbrændt dolomit. På nogle andre vertikalovne indsprøjtes brændstoffet gennem laterale lanser i ladningen, direkte i kalcineringszonen.
Slagger Slagger er et biprodukt fra fremstillingen af jern og stål og består af oxider fra flusmidlerne, urenheder fra råmaterialerne og uønskede elementer, som oxideres i løbet af processen.
Slam Alle faste eller halvfaste materialer eller flydende affald, der genereres fra et kommunalt, kommercielt eller industrielt spildevandsrensningsanlæg, vandforsyningsbehandlingsanlæg eller luftforureningskontrolfacilitet (vådscrubbere) eller anden form for sådant affald med lignende egenskaber og effekt.
Slurry Partikler i opslæmning i vand.
Smeltepunkt Den temperatur, hvor et fast materiale begynder at blive flydende.
Sorbent Ordet anvendes i visse forbrændingssystemer for de kemiske forbindelser, der tilsættes gassiden af dampgeneratoren for at reducere (sorb)udledningerne. F.eks. bruges kalksten i fluid bed-dampgeneratorer for at reducere svovldioxidudledninger.
Spildevand Den endelige udledning fra processer.
SSA Den specifikke overflade (Specific Surface Area) er den samlede tilgængelige overflade (m²/g). I røggasrensning betegner det kontaktoverfladen for hydratkalk med gasser.
Stabilisere Ved anlægsaktiviteter reagerer kalk med puzzolanmaterialer for at producere bindemidler, som gradvist hærder ved tilstedeværelsen af vand. Denne funktionalitet bruges til at stabilisere lerholdige materialer, der anvendes ved opfyldning og i belægninger.

I glasprocesser blokerer CaO og MgO krystalliseringsprocessen og stabiliserer et amorft og transparent glas.

Stige I byggematerialeprocesserne beskriver dette volumenstigningen under opbygningsprocessen for at fremstille autoklaveret porebeton. 
Struktur I bygge materialeprocesserne danner kalksten, når det bruges som aggregat, skelettet i betonstrukturer.
Ved anlægsaktiviteter bruges kalkstensaggregater ved murafdækning og belægningslag for at fordele belastningerne og således reducere ødelæggelser i vejstrukturen grundet tung trafik. Denne strukturelle funktionalitet kan også opnås ved at behandle jord med brændt kalk.
I landbrugsprocesser forbedrer kalktilsætning jordens fysiske struktur, hvilket forbedrer vand- og luftgennemtrængningen.
I slambehandlingen forbedrer brændt kalk slamstrukturen i en granuleret form, hvilket giver nemmere håndtering og behandling (stabling, opbevaring, transport...)
Stuk Form for gips til belægning på vægge, omtales også som puds.
Stykkalk En af de tre primære størrelseskategorier for brændt kalk, generelt over 12 mm.
Stykkalk  Se stykkalk.
Tadelakt En lys og næsten vandtæt spartelmasse, der kan bruges både inde i bygninger og udenfor.
Tør I slambehandlingen absorberer brændt kalk vand og danner hydratkalk. Hydreringen genererer varme og bidrager til at reducere vandindholdet. Behandling med brændt kalk inden separering af faste stoffer og væske forbedrer også afvandingseffektiviteten og reducerer slammængden.
Inden for anlægsaktiviteter anvendes brændt kalk til at udtørre våd jord.
Type N Hydratkalk med en gennemsnitlig/normal adfærd over for Emley-testen, der kombinerer vandtilbageholdelse og forskydningskraft.
Type S  Hydratkalk  med en garanteret adfærd over for Emley-testen, der kombinerer en høj vandtilbageholdelse og forskydningskraft. Speciel hydratkalk er en ASTM-betegnelse for at skelne mellem en strukturel hydratkalk og en normal hydratkalk.
Ulæsket brændt kalk CaO, calciumoxid, fremstilles ved kalcinering af kalksten, såkaldt 'højcalcium'-brændt kalk.
   
  Kilder: Lhoist Gruppen, EULA-ordliste