Produktionsenheder

Kalkbruddet i Stubberup

Kalkbruddet i Faxe er Danmarks største - 1 km2 og 45 m dybt. Bunden af kalkbruddet ligger 25 m over havet. Kalkbruddet opstod for 65 millioner år siden som hærdet havbund. Foruden den typiske koralkalk (den egentlige "Faxe-kalk") rummer bruddet bryozokalk (tidligere kaldet "limsten). Det antages, at det samlede antal fossilarter i de forskellige kalktyper er ca. 2000. Der brydes og flyttes ca. 3 millioner tons kalk årligt i Bruddet.

Efter brydning sorteres kalken i produktionsanlæg i bruddet og leveres til de øvrige produktionsanlæg. Herudover produceres der en række produkter til landbruget og papirindustrien som leveres direkte til kunderne fra produktionen i kalkbruddet.

Ovnanlæg i Stubberup

Ovnanlægget rummer flere produktionsenheder: Ovn, kulmølleri, hydratkalk-, pulveriserings- og siloanlæg.

I ovnen uddrives kuldioxid fra råkalken ved brændingen, og den brændte kalk transporteres i lukkede systemer til videreforarbejdning eller til udleveringssiloer. Røgen fra ovnen renses i et elektrofilter. Ovnen overvåges af operatører fra et centralt kontrolrum, hvor den nyeste teknik til overvågning og styring af processen er installeret.

Egenproduktion af brændt kalk i ovnen suppleres af leverancer af brændt råkalk fra Faxe Kalks medejerskab i ovn på Gotland.

Fra ovnen transporteres den brændte kalk til henholdsvis siloanlæg for direkte udlevering, formaling i et pulveriseringsanlæg eller til fremstilling af hydratkalk. Fra siloerne kan de enkelte produkter udleveres på biler.

I hydratkalkanlægget læskes den brændte kalk i en lukket læskemaskine med så lidt vand, at kalken forbliver tørt pulver. Pulveret transporteres til en vindsigte, hvor de for grove partikler frasigtes, videre til en kuglemølle for formaling og derefter tilbage, indtil det kan udleveres til tankbil.

I pulveriseringsanlægget formales den brændte kalk i en kuglemølle, indtil den er fin nok til at passere en vindsigte og fortsætte til siloen. Herfra læsses den formalede kalk på tankbiler.

Industrikalkfabrikken i Faxe Ladeplads

På Industrikalkfabrikken på havnen i Faxe Ladeplads fremstilles en næsten ren calciumkarbonat. Kalken knuses, tørres, pulveriseres og vindsigtes. Produkterne sælges under forskellige navne, afhængig af partikelstørrelse og anvendelsesområde.

Ved industrikalkfabrikken råder Faxe Kalk over egen havn. Herfra udlosses kalkprodukter til Jylland, Tyskland, Baltikum og Skandinavien.

Vejle

På Vejle havn har Faxe Kalk et siloanlæg for modtagelse af brændt kalk produkter.
Til dette siloanlæg er der tilsluttet et pulveriseringsanlæg.

I Vejle modtages og udleveres Sorbacal SP, som er et specialprodukt til røggasrensning.

Desuden produceres - på basis af brændt kalk - Proviacal RD, som er et støvdæmpet specialprodukt til jordstabilisering.

Herudover distribueres også øvrige opsækkede caciumkarbonat produkter fra afdelingens lager.

Åbenrå

På havnen i Åbenrå råder Faxe Kalk over nordens største kalkhal med et gulvareal på ca. 8.740 m2. Hallen blev bygget i 1987 og kan rumme op til 100.000 tons.

Åbenrå-lageret er åbent hele året for udlevering af tørre og spredbare produkter som Faxe jordbrugskalk, dolomitkalk og Dolofax.