Nasze oczekiwania wobec dostawców firmy Lhoist

Świeże i kreatywne pomysły dostawców nie tylko budują relacje między nami, ale także zapewniają korzyści obu stronom i pomagają nam dążyć do doskonałości.

  

 

 

 

Ciągłość dostaw

 • Wywiązywanie się ze zobowiązań dotyczących dostawy produktów i usług w określonym czasie i do odpowiedniego miejsca wyznaczonego przez Lhoist, w odpowiedniej ilości lub zakresie oraz przestrzegając wymaganych terminów realizacji.
 • Świadomość odpowiedzialności związanej z zaopatrywaniem firmy Lhoist przez całą dobę, każdego dnia. Elastyczność umożliwiająca dopasowanie opcji dostawy do wymagań klienta. Określenie i przedstawienie firmie Lhoist awaryjnego planu dostawy przeciwdziałającemu potencjalnym przerwom w dostawie, również w przypadku działania siły wyższej.
 • Proaktywne dostarczanie odpowiednich informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, finansowej i handlowej firmy, aby umożliwić Lhoist ocenę krótko- i długoterminowego ryzyka związanego z relacjami z odbiorcą.

Kontrola jakości

 • Zaangażowanie w ciągłe dostarczanie towarów i usług na ustalonym poziomie jakości.
 • Przestrzeganie odpowiednich wymagań Lhoist dotyczących pakowania, etykietowania, magazynowania, dostawy, monitorowania.
 • Stosowanie udokumentowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami najnowszej wersji normy ISO 9000. Zapewnienie kontroli i regularnego monitorowania procesów oraz sprawdzania krytycznych wyników umożliwiające skoncentrowanie uwagi na potencjalnych niepożądanych trendach.
 • Prowadzenie rejestru umożliwiającego śledzenie elementów i rozpatrywanie w trybie pilnym reklamacji składanych przez klientów.
 • Stosowanie podejścia zarządzania przez jakość w celu ciągłej poprawy niezawodności produktów i usług.

Zaangażowanie na rzecz odpowiedniej produktywności

 • Stałe zaangażowanie w minimalizację całkowitych kosztów posiadania.
 • Koncentracja na poprawie sytuacji rok do roku skutkującej obniżeniem kosztów ponoszonych przez Lhoist.
 • Wspieranie przejrzystości informacji na temat kosztów przekazywanych firmie Lhoist.
 • Gotowość optymalizowania wszystkich elementów składowych kosztów w całym łańcuchu dostaw.
 • Zaangażowanie w utrzymanie dobrej pozycji kosztowej swojej i firmy Lhoist.

Pozycja lidera w zakresie technologii

 • Zapewnianie wsparcia technicznego w ciągu całego cyklu życia materiałów sprzedawanych Lhoist.
 • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym firma Lhoist może wyróżniać się na tle konkurencji.
 • Współpraca z Lhoist w zakresie czasowego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań poprzez stosowanie nowych technologii.
 • Wykorzystywanie technologii informatycznych w celu wspomagania standaryzacji i upraszczania procesów biznesowych i platform produktów.

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

 • Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami oraz normami Lhoist dla dostawców dotyczącymi ochrony środowiska i zasad BHP.
 • Zaangażowanie na rzecz osiągania lepszych wyników dotyczących BHP i OŚ oraz ich rzeczywista poprawa.
 • Swobodna, pełna i dokładna komunikacja na temat zagrożeń związanych z dostarczanymi przez siebie produktami/usługami i przedstawianie wszystkich wymaganych informacji na temat wyników dotyczących BHP i OŚ.
 • Dbanie o to, aby wszystkie dostarczone materiały były zarejestrowane do danego użycia oraz spełniały krajowe przepisy dotyczące zgodności.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

 • Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami i uregulowaniami prawnymi.
 • Wymaganie od wszystkich pracowników przestrzegania zasad rzetelności i etyki biznesowej.
 • Aktywna ochrona poufności wszystkich informacji Lhoist.

 

Jeśli chcą Państwo razem z firmą Lhoist tworzyć nową wartość, proszę skontaktować się z nami!