Różnorodność i włączenie

Różnorodność i włączenie to fundamenty stojące za naszymi wartościami, osiąganiem naszych celów biznesowych oraz budowaniem silniejszej i większej siły roboczej. Pracujemy w otwartej i zunifikowanej firmie, w której nasza różnorodna siła robocza stanowi odbicie społeczności, w których działamy.

TWORZENIE MIEJSCA PRACY DBAJĄCEGO O RÓŻNORODNOŚĆ

W Lhoist stawiamy na promowanie miejsca pracy akceptującego różnorodność, w którym każdy z naszych pracowników może odkryć w sobie poczucie przynależności do grupy. Nasze środowisko pracy stawiające na różnorodność to klucz pozwalający osiągnąć sukces dzięki wykorzystaniu zalet i punktów widzenia wszystkich pracowników.

ROZWIJANIE RÓŻNORODNEJ SIŁY ROBOCZEJ

Wiemy, że różnorodność stoi u podstaw innowacji oraz stanowi klucz do wspólnego kształtowania przyszłości. Każda osoba jest wyjątkowa, a różnorodność naszych zespołów to klucz to naszego stałego sukcesu w branży. Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, nękania ani jakichkolwiek nieuczciwych praktyk w zakresie zatrudniania. Bazując na poszanowaniu swoich najważniejszych wartości, Lhoist działa jako pracodawca oferujący równe szanse zatrudnienia, a wszyscy pracownicy współdzielą odpowiedzialność za zachowanie zgodności z naszymi standardami w tym zakresie. Decyzje związane z zatrudnieniem bazują na wartościach i potrzebach biznesowych. Nie zależą od rasy, koloru skóry, płci, wieku, orientacji seksualnej ani żadnych innych prawnie chronionych czynników.