ANSVARSFRISKRIVNING

Detta dokument gäller webbplatsen www.lhoist.com, som tillhör Lhoist-koncernen (”Lhoist”). Bestämmelserna i detta rättsliga meddelande gäller alla besökare på webbplatsen. Lhoist förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta rättsliga meddelande. Rådfråga din lokala Lhoist-representant eller skicka ett e-postmeddelande till info@lhoist.com om du har frågor.

1. Lhoist-koncernen

Kontakta Lhoist:
Lhoist S.A.
Rue Charles Dubois 28
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Belgien
www.lhoist.com
info@lhoist.com
CBE-nummer (Crossroads Bank for Enterprises): 0459.399.522
Register för rättsliga enheter: Nivelles
t: +32 (0)10 230 711
f: +32 (0)10 230 950

2. Ansvarsfriskrivning

2.1. Information på webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla allmän information om Lhoist och Lhoists företagsenheter. För en del information förlitar sig Lhoist på externa källor.

Lhoist vinnlägger sig om att alltid försöka tillhandahålla korrekt och uppdaterad information men kan inte garantera att webbplatsen är uttömmande eller att all information som ges på den är precis, exakt och fullständig. Därför ger inte Lhoist några framställningar eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, på något sätt i relation till den information som tillhandahålls och Lhoist kan inte på något sätt hållas ansvariga för hur informationen som tillhandahålls på webbplatsen används – eller på andra webbplatser som det finns hänvisningar till – eller för att det saknas någon specifik informationspunkt.

Ingen information på webbplatsen kan tolkas som ett erbjudande att köpa eller sälja produkter eller tjänster, eller ingå avtal, om inte motsatsen tydligt uttrycks. Informationen på webbplatsen kan inte äga företräde eller ersätta bestämmelser i kontrakt som har ingåtts mellan Lhoist och dess klienter och leverantörer.

Lhoist förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg, radera eller ändra informationen på webbplatsen utan föregående meddelande.

Informationen som relaterar till produkterna är avsedd att användas av tekniskt kunniga personer efter eget gottfinnande och på egen risk och relaterar inte till användningen av någon produkt i kombination med något annat ämne eller i någon annan process.

Eftersom det finns många varierande möjligheter och tillämpningsvillkor för våra produkter och de ligger utanför vår kontroll är det användarens ansvar att verifiera att den tänkta användningen följer tillämpliga lagar och bestämmelser. Vi kan därför inte i något fall anses ansvariga om våra produkter används på något sätt som inte följer tillämpliga lagar och bestämmelser som gäller i användarens land.

Åtkomsten till eller användningen av informationen som ges här utgör inte en licens i enlighet med något patent eller någon äganderätt. Användaren måste själv avgöra om informationen eller materialet är tillämpligt för den tänkta användningen och användningssättet samt om intrång görs i patenträttigheter eller äganderättigheter som tillhör tredje part.

2.2. Åtkomst, hyperlänkar och webbplatser som tillhör tredje part

Du godkänner att all åtkomst och användning av denna webbplats och dess innehåll sker på egen risk.

Länkarna som visas på webbplatsen kan ge åtkomst till tredje parts webbplatser och till webbplatser som står under andra länders lagar. Därför är all information och alla data om produkter och deras olika användningsområden och/eller de tillämpningar som anges på dessa olika webbplatser endast giltiga, beroende på situationen, under tillämpliga lagar och bestämmelser i respektive land. Det är därför användarens ansvar att kontrollera att de följer tillämpliga lagar och bestämmelser.

Lhoist har varken ansvar eller skyldigheter vad gäller riktigheten eller några andra aspekter för informationen som ingår på sådana webbplatser eller för någon forskning eller värdering eller för att tillhandahålla några garantier vad gäller informationen, tjänsterna och produkterna som erbjuds av dessa tredje parter och/eller innehållet på deras webbplatser. Lhoist kan därför aldrig hållas ansvariga för förluster, materialskador eller personskador som uppstår genom din åtkomst till sådana webbplatser och som orsakas av tredje parter, deras tjänster, produkter eller innehållet på deras webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet och används på egen risk och vi rekommenderar att du alltid läser användningsvillkoren för tredje parts webbplatser noggrant.

3. Upphovsrätter och varumärken

Denna webbplats har producerats av Lhoist. Alla rättigheter till innehållet och arkitekturen på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till fotografier, videoklipp, texter, logotyper, alla slogans och företagsnamn förbehålls. 

Dessa rättigheter skyddas av nationella och internationella lagar och bestämmelser och måste efterlevas av alla besökare. Rättigheterna kan vara från Lhoist eller från dess företagsenheter eller från tredje part, beroende på situationen. I det senare faller kan Lhoist, om tillämpligt eller möjligt, nämna en referens på webbplatsen till ägaren av sådana rättigheter.

Produktreferenser (inklusive produkter märkta ® och ™) på denna webbplats är endera varumärken eller registrerade varumärken som tillhör S.A. Lhoist Recherche et Développement eller något av dess dotterbolag, om inte annat anges. 

Denna webbplats och dess innehåll (eller delar av det) får inte reproduceras, sändas, kommuniceras eller göras tillgänglig för allmänheten på något som helst sätt utan uttryckligt föregående medgivande av Lhoist och/eller dess företagsenheter.

Du får skriva ut delar av webbplatsens innehåll (med undantag för bilderna i Lhoist bildsamling som inte får skrivas ut, kopieras eller på något annat sätt reproduceras utan särskilt godkännande för varje enskilt fall i enlighet med instruktionerna ovan) för egen personlig icke-kommersiell användning, förutsatt att alla kopior som du gör av dokumenten innehåller ett meddelande om upphovsrätt.

Upphovsrättsmeddelandet lyder: ”Reproduktion godkänns för icke-kommersiella syften men endast om källan erkänns: © Lhoist, 2014. Med ensamrätt.”

Om du länkar till denna webbplats från tredje parts webbplats måste du informera våra tjänster.

4. Dataskydd

4.1. Information som samlas in och lagras automatiskt

Lhoists webbserver samlar automatiskt in information som inte kan identifiera specifika personer. Typisk information som samlas in inkluderar domännamnet för din internetleverantör, IP-adress som används för att ansluta besökarens dator till internet, besökarens typ och version av webbläsare, operativsystem och plattform, genomsnittlig tid som ägnas på vår webbplats, vilka sidor som besökaren tittar på, vilken information besökaren söker efter, åtkomsttider och annan relevant statistik. Lhoist använder den sammanställda informationen för att mäta webbplatsernas användning och för att administrera och förbättra dem.

Vissa av sidorna på webbplatsen kan även lämna vissa informationsbitar, så kallade ”cookies”, på en besökares dator. I allmänhet tilldelar en cookie besökaren ett unikt nummer som inte har någon som helst betydelse utanför den tilldelande webbplatsen. Tekniken samlar inte in information som kan identifiera individuella besökare utan informationen är i sammanställd form. Syftet med tekniken och informationen som den tillhandahåller är åter igen att hjälpa oss att förbättra webbplatsen och din användning av den. De flesta webbläsare tillåter användaren att avvisa eller godkänna användningen av cookies. Notera dock att cookies kan vara nödvändiga för att tillhandahålla vissa funktioner (dvs. anpassad leveransinformation) som är tillgängliga på webbplatsen.

4.2. Skydda personliga uppgifter

Lhoist månar om användarsekretess och dataskydd. Även om du kan använda större delen av denna webbplats utan att uppge någon information om dig själv krävs vissa personuppgifter om du vill kontakta oss. När du skickar ett meddelande till oss samlas dina personuppgifter in så att vi kan ge dig information om den produkt som du använder eller behöver eller för att besvara din fråga på det mest effektiva sättet. De varken används eller bearbetas i något annat syfte.

Uppgifterna ges inte till någon tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Om du ger oss din postadress eller e-postadress kan du få nyhetsutskick från oss med information om produkter och tjänster eller kommande händelser nu och då.

Om du vill få åtkomst till de uppgifter som gäller dig eller radera eller korrigera inkorrekta uppgifter skickar du en daterad och signerad begäran till Lhoist på den adress som nämns ovan eller till e-postadressen info@lhoist.com.

Sekretesspolicyn ger inga avtalsenliga eller andra juridiska rättigheter för eller åt någon annan part.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Sekretessmeddelandet omfattar inte alla dessa webbplatser och Lhoist kan inte hållas ansvariga för sekretesspolicyn eller innehållet på någon av dessa webbplatser.

Vi påminner dig även om att överföring av data via internet (t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande) kan innebära säkerhetsrisker. Ett fullständigt skydd för dina uppgifter från obehörig tredje part-åtkomst kan inte garanteras.

5. Lagstiftning

Innehållet på denna webbplats lyder under, och ska endast tolkas i enlighet med, belgisk lagstiftning.