Právní informace a upozornění na podmínky užívání webové stránky Lhoist group

Toto Oznámení odkazuje na webové stránky www.lhoist.cz a www.lhoist.sk a doménová jména www.vapenkacertovyschody.cz a www.lhodol.sk, vše s odkazem na www.lhoist.com a vlastněné Skupinou Lhoist /Lhoist Group/ (dále jen “Lhoist”), jejíž součástí je i Vápenka Čertovy schody a.s. (dále jen „VČS“) a společnost Lhodol s.r.o. Obsah tohoto Oznámení platí a je právně závazný pro všechny návštěvníky webové stránky Lhoist. Lhoist si vyhrazuje právo kdykoli toto Oznámení upravit. V případě Vaše Zájmu můžete získat další informace o Lhoist nejen v tomto Oznámení, ale i přímo přímo na adrese info@lhoist.com.

1. Kontakt na lhoist

Lhoist můžete kontaktovat prostřednictvím: 
Lhoist S.A. 
Rue Charles Dubois 28 
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
Belgie 
www.lhoist.com 
info@lhoist.com 
Číslo Crossroads Bank for Enterprises: 0459.399.522 
Rejstřík právnických osob: Nivelles 
t: +32 (0)10 230 711 
f: +32 (0)10 230 950 

2. Podmínky pro používání stránky

 
2.1. Informace na webové stránce lhoist 

Účelem této webové stránky Lhoist (dále jen „Stránka“) je poskytnutí obecných informací o Lhoist a o jejich podnikatelských účastech. Konkrétní použití všech informací na této Stránce je výhradně na odpovědnosti jejich uživatelů. U určitých informací se Lhoist opírá o externí zdroje.  
 
I když se Lhoist vždy snaží poskytovat přesné a aktualizované informace, nemůže zaručit, že obsah této Stránky je vyčerpávající a že všechny na ní podávané informace jsou přímo k věci, přesné a úplné. Lhoist proto nečiní žádná prohlášení ani nedává žádné záruky, ať již výslovně nebo mlčky, a to jakéhokoli druhu, jež se vztahují k poskytovaným informacím. Lhoist nemůže být v žádném případě volán k odpovědnosti za jakékoli použití, které je učiněno z informací podávaných na této Stránce – nebo na jiných stránkách, na něž se odkazuje – nebo za jakoukoli nedostávající se konkrétní informaci. 
 
Žádná z informací poskytovaných na této Stránce nemůže být vykládána jako nabídka koupě nebo prodeje jakýchkoliv výrobků nebo služby, nebo k uzavření smluv, ledaže by bylo učiněno jasné prohlášení v opačném smyslu. Informace na této Stránce nemohou zrušit nebo nahradit jakékoli smluvní ustanovení mezi Lhoist a jeho klienty, poskytovateli nebo dodavateli. 
 
Lhoist si vyhrazuje právo kdykoli činit dodatky, výmazy nebo úpravy u informací na této Stránce bez předchozího uvědomění. 

Informace vztahující se k výrobku (výrobkům) mohou použít technicky znalé osoby podle svého vlastního uvážení a na své vlastní riziko a nevztahují se k použití jakéhokoli jiného výrobku ve spojení s jakoukoli jinou látkou nebo v jakémkoli procesu. 

Jelikož jsou možnosti a aplikační podmínky výrobků Lhoist četné a rozmanité, a nacházejí se mimo kontrolu Lhoist, je povinností uživatele ověřit si soulad jeho zamýšleného použití s příslušnými platnými zákony a předpisy. Lhoist tak nemůže být za žádné situace volán k odpovědnosti za použití jeho výrobků, které nejsou v souladu s právním řádem a předpisy platnými v zemi uživatele. 

Přístup ke zde podávaným informacím nebo jejich použití neuděluje jakoukoli licenci k jakýmkoliv právům duševního vlastnictví nebo jakékoliv nároky či práva k vlastnickým právům. Uživatel sám musí s konečnou platností určit vhodnost jakýchkoli informací nebo materiálu pro jakékoli zamýšlené použití, dále pak způsob použití, a zda jsou porušeny jakákoli práva duševního vlastnictví nebo jiná, zejména vlastnická práva třetích stran. 

 

2.2. Přístup, hyper spojení (hyperlinks) a webové stránky třetích stran 

Veškerý přístup na tuto Stránku a její použití, jakož i její obsah, jsou na vlastní riziko uživatele. 
 
Spojení zobrazená na této Stránce mohou poskytnout přístup k webovým stránkám třetích osob a stránkám podléhajícím zákonům jiných zemí. Veškeré informace, údaje o výrobcích nebo jejich různých užitích a/nebo aplikacích uvedených na těchto odlišných stránkách proto případně budou platné pouze podle příslušných zákonů a předpisů těchto zemí. Je tudíž povinností uživatele ověřit si jejich soulad se svými vlastními příslušnými platnými zákony a předpisy. 
 
Lhoist neodpovídá ani neručí za přesnost nebo jakýkoli jiný aspekt informací obsažených na takovýchto webových stránkách nebo za jakýkoli průzkum nebo ohodnocení nebo za poskytování jakýchkoli záruk ohledně takovýchto informací, služeb a produktů, které jsou nabízeny těmito třetími stranami, a/nebo obsah jejich webových stránek. Lhoist proto nemůže být nikdy volán k odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, škodu nebo újmu vyplývající z přístupu uživatele k takovýmto stránkám a způsobenou třetími stranami, jejich službami, výrobky nebo obsahem jejich webových stránek. Spojení k jiným webovým stránkám se poskytují pouze pro zjednodušení a na vlastní riziko uživatele. Uživateli se tak doporučuje vždy si pečlivě přečíst podmínky použití webových stránek třetích stran. 

3. Autorské právo a ochranné známky

Provozovatelem této Stránky je Lhoist a Lhoist je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“ oprávněn vykonávat majetková práva k této Stránce.  
 
Veškerá práva vztahující se k obsahu a skladbě této Stránky, zejména k fotografiím, videím, textům, logům, heslům (reklamním), obchodním názvům atd., jsou vyhrazena. Tato práva jsou chráněna zejména Autorským zákonem, příslušnou národní a rovněž i mezinárodní právní úpravou autorského práva, kterou jsou povinni dodržovat všichni uživatelé této Stránky. Tato práva mohou být v majetku Lhoist nebo mohou být poskytnuta od podnikatelských účastí Lhoistu, popřípadě od třetích stran. Lhoist může, je-li to vhodné nebo možné, uvést na Stránce odkaz na držitele takovýchto práv. 
 
Reference o výrobcích (včetně výrobků s ® a ™) na této Stránce jsou buď ochranné známky nebo zapsané známky společnosti “S.A. Lhoist Recherche et Développement” nebo jedné z jejích přidružených společností, není-li konkrétně uvedeno jinak. 
 
Tato Stránka a její obsah (nebo její část) nesmí být nijak reprodukovány, vysílány (rozhlas, televize), sdělovány nebo zpřístupňovány veřejnosti bez výslovného předchozího písemného souhlasu Lhoist a/nebo jeho podnikatelské účasti. Z obsahu této Stránky je možné tisknout výtahy (s výjimkou obrazů umělecké sbírky Lhoist, které se nesmějí tisknout, kopírovat nebo jinak reprodukovat, ledaže by to bylo konkrétně odlišně autorizováno případ od případu, jak se uvádí výše), pro své vlastní osobní nekomerční použití, a to za předpokladu, že jakákoli kopie těchto dokumentů, která bude uživatelem pořízena, bude obsahovat následující poznámku o autorském právu. 
 
“Reprodukce je přípustná pro nekomerční účely, avšak pouze s potvrzením zdroje: © Lhoist, 2014. Všechna práva vyhrazena.” 

Pokud se napojíte na tuto Stránku z webové stránky jakékoli třetí strany, měli byste informovat naše služby. 

  • Obrázky a fotografie: Lhoist Group, Stock (Adobe Stock, Shutterstock)  

  • Umělecké obrázky a fotografie (Lhoist Art collection):Rodney Graham, Gabriel Orozco, Richard Prince, Michel François, Elliot Erwitt 

  • Fotografie vedení společnosti: Emmanuel Crooÿ 

4. Gdpr

 
4.1. Zásady ochrany osobních údajů 

 Snahou společnosti Vápenka Čertovy schody a.s., IČ 453 48 626, se sídlem Tmaň č.p. 200, PSČ 267 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze v oddíle B, vložce 11411 (dále jen „VČS“), při zpracování osobních údajů je učinit veškerá opatření, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů, které jí jsou poskytovány. Osobní údaje jsou tak ze strany VČS zpracovávány pouze v případech existence právního důvodu (titulu) pro jejich zpracování a při dodržování všech zásad a zákonných povinností. 

Níže Vás informujeme o tom, jak VČS při zpracování osobních údajů postupuje a jaká práva mají fyzické osoby (jako subjekty údajů), jejichž údaje jsou ze strany VČS zpracovávány. 

 

4.2. Právní základ pro zpracování osobních údajů 

 Právním základem zpracování osobních údajů je obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“). 

Dalším právním zdrojem upravujícím zpracování osobních údajů jsou právní předpisy a legislativa ČR, z nichž pro VČS vyplývá v určitých případech povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví, pracovněprávní agendy a evidence uchazečů o zaměstnání ve VČS. 

V případě uchazečů o zaměstnání VČS zpracovává zaslané osobní údaje pro svoji potřebu jak při vedení evidence uchazečů o zaměstnání, tak i při náboru zaměstnanců na konkrétní pracovní pozice a s tím související případná pracovněprávní jednání vedoucí k přípravě či realizaci pracovní smlouvy. Pokud k uzavření pracovní smlouvy nedojde, jsou osobní údaje uchazeče odstraněny z evidence VČS, jestliže s uchazečem o zaměstnání není sjednán dodatečný souhlas s uchováním a zpracováním jeho osobních údajů po blíže specifikovanou dobu. 

V případě, že je VČS kontaktována prostřednictvím formuláře umístěného na jejích webových stránkách nebo přímo na e-mailové adresy, jsou osobní údaje jako jméno, příjmení, e-mail a telefon zpracovávané pouze k vyřízení příslušného dotazu/žádosti.  

Všechny shora uvedené osobní údaje, které vznikají v rámci komunikace s VČS, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. 

 

4.3. Účel zpracování osobních údajů 

VČS zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem realizace své podnikatelské činnosti, spočívající zejména v prodeji vápna, resp. vápence a dalších výrobků a služeb souvisejících; rovněž jako nákupu zboží a služeb. V rámci této podnikatelské činnosti uzavírá smlouvy s odběrateli a dodavateli. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby smlouva mohla být uzavřena a plněna. 

Za účelem řádné realizace smluvních závazků VČS rovněž zpracovává osobní údaje kontaktních osob smluvních partnerů, příp. osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží či služby či osob oprávněných objednávat zboží či služby). 

VČS dále zpracovává osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, zejména při vedení evidence finančního plnění svých odběratelů. 

Jako další účel zpracování osobních údajů ze strany VČS je v omezené míře i marketing. VČS zpracovává tyto údaje většinou na základě výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů, není-li zpracování kryto jiným titulem. 

VČS dále shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, tj. především jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, titul, dosažené vzdělání a praxe, kontaktní údaje jako jsou telefonní číslo a e-mailová adresa, uvedených v životopisu a motivačním dopise, případně v jiných dokumentech souvisejících s projeveným zájmem uchazečů o zaměstnání ve VČS. 

 

4.4. Rozsah zpracování osobních údajů a jejich zdroje 

Rozsah, ve kterém VČS zpracovává osobní údaje, odpovídá pouze nejnutnějším údajům potřebným pro splnění shora uvedeného účelu. 

U VČS tak jde zejména o osobní údaje smluvních partnerů (odběratelů), a dále i o údaje kontaktních osob, které byly VČS případně sděleny od jejích obchodních partnerů. Rozhodující část osobních údajů, které VČS zpracovává o svých smluvních partnerech a jiných subjektech obchodních vztahů, VČS vede v souvislosti s podnikatelskou činností VČS. Jedná se zejména o základní kontaktní údaje typu: jméno, příjmení, telefon a email, kdy bez těchto údajů VČS nemůže zajistit plnění svých závazků, které plynou z uzavřených smluv. Vzor formulace, kterou VČS ve vztahu ke svým obchodním partnerům, v standardních obchodních smlouvách, obvykle v této souvislosti používá, je poskytnut v Příloze č. 1 k této Informaci. 

Rozsah zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny v posledním odstavci předcházejícího bodu „Účel zpracování osobních údajů“. 

VČS získává osobní údaje v rámci běžného obchodního styku buďto přímo od svých smluvních partnerů, nebo z veřejně dostupných zdrojů. Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky. 

VČS nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to není výslovně dohodnuto v příslušné smlouvě. 

 

4.5 předávání osobních údajů dalším zpracovatelům 

Veškeré osobní údaje získané od smluvních partnerů či dalších subjektů využívá VČS výhradně pro vnitřní potřebu, přitom je chrání před zneužitím a neposkytuje žádné z nich třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu daného subjektu. 

Přesto však zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. VČS tak osobní údaje výjimečně předává úřadům a orgánům veřejné moci, které se nepovažují za příjemce podle GDPR. V nezbytných případech a v minimálním rozsahu pak VČS osobní údaje předává svým zpracovatelům, kteří jsou na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smlouvy o poskytování služeb, pověřeni jejich konkrétním zpracováním, resp. využíváním. 

Data související s platbou faktur vystavených ze strany VČS mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data, včetně osobních údajů, která případně mohou obsahovat, bude VČS dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči VČS, tak i vůči společnosti Bisnode, může subjekt údajů uplatnit veškerá práva, která mu dle GDPR náleží. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů je k dispozici na www.bisnode.cz/privacy. 

V rámci podnikání VČS mohou být dále některá osobní data předávána finančním, daňovým či právním poradcům VČS, včetně příslušných auditorů. Na všechny zmiňované subjekty samozřejmě rovněž dopadají povinnosti vyplývajících z GDPR jako pro každého jiného zpracovatele osobních údajů. 

 

4.6. Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány 

VČS zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání daného smluvního vztahu a to až do doby realizace veškerých práv a povinností vyplývajících z daného smluvního vztahu. 

VČS dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejích oprávněných zájmů. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen. 

V rámci VČS platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou zaměstnanci, kteří s údaji pracují, seznámeni. 

Následně je s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dle GDPR. 

 

4.7. Místo uložení osobních údajů 

VČS disponuje odpovídajícím administrativním i technickým zázemím k zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, neoprávněnému pozměňování, neoprávněnému přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném úložišti, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými vybavením k ochraně údajů, dále pak v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. 

 

4.8. Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů 

S osobními údaji subjektu údajů nakládá VČS pouze zákonným a korektním způsobem. Každý subjekt údajů má právona informace, tedy kdykoli může požádat o informace o zpracování svých osobních údajů. 

Subjekt údajů dále může požadovat přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz. Rovněž může uplatňovat právo na omezení zpracování. 

Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování. 

Subjektu údajů nenáleží právo na přenositelnost údajů, neboť zpracování osobních údajů se neprovádí automatizovaně, to však nevylučuje předání osobních údajů a dalších dokumentů subjektů údajů v elektronické podobě. 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. 

Subjekt údajů má též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, pokud se domnívá, že jsou porušována jeho práva. 

 

4.9. Předávání osobních údajů do jiných zemí 

Vzhledem k tomu, že VČS patří do skupiny LHOIST GROUP, dochází tak v rámci řízení v této skupině k předávání osobních údajů jinému správci. VČS předmětné předávání osobních údajů realizuje v souladu s obecně platnou právní úpravou, tedy vždy na základě právního důvodu s tím, že u zemí, které jsou součástí Evropské unie je navíc úprava shodná a vyplývá z GDPR. Pokud by mělo jít o předání údajů jinému správci mimo země Evropské unie, VČS dbá na to, aby byla současně zajištěna institucionální ochrana osobních údajů. Od přebírajícího správce mimo zemi Evropské unie je tak požadováno, aby tento příslušné instrumenty ochrany přijal, pokud v dané zemi není zajištěna dostatečná právní ochrana osobních údajů. 

 

4.10. Informace automaticky shromažďované a ukládané 

Webový server Lhoist automaticky shromažďuje neosobně identifikovatelné informace. Typické shromažďované informace zahrnují název domény poskytovatele vašeho Internetového přístupu, adresu Internetového protokolu (IP) používanou ke spojení návštěvníkova počítače k Internetu, typ a verzi návštěvníkova prohlížeče, operační systém a platformu, průměrný čas strávený na vaší stránce, prohlédnuté stránky, vyhledávané informace, přístupové časy a jiné příslušné statistiky. Lhoist používá tyto informace v jejich úhrnu k měření využívání své Stránky a k jejich správě a vylepšování. 

Na některých listech Stránek mohou být také uloženy určité bity informací s názvem "cookies" v návštěvníkově počítači. Obecně platí, že „cookie“ přiřazuje návštěvníkovi unikátní číslo, které nemá navenek pro přiřazující stránky žádný význam. Tato technologie neshromažďuje identifikující informace jednotlivého návštěvníka; spíše jsou tyto informace také v agregátní formě. Účel této technologie a informací, které poskytuje, je opět naše snaha o vylepšení Stránky a jejího užívání vámi. Většina webových prohlížečů umožňuje uživateli odmítnout nebo akceptovat vlastnost „cookie“. Mějte však, prosím, na paměti, že „cookies“ mohou být nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytnuty určité vlastnosti (např. dodávání informací podle konkrétních požadavků zákazníka), které jsou na dané Stránce k dispozici. 

Další informace najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

 

4.11. Přílohy k informaci 

Příloha č. 1 - Vzor formulace, kterou VČS ve vztahu ke svým obchodním partnerům, v standardních obchodních smlouvách, obvykle v této souvislosti používá 

Příloha č. 2 - Vzor žádosti subjektu údajů o uplatnění svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů   

 

Příloha č. 1 k informaci 

Vzor formulace o zpracování osobních údajů o smluvních partnerech včs do standardních obchodních smluv 

 

„VČS, jakožto správce, resp. zpracovatel osobních údajů, které mu již byly, resp. ještě budou na základě této smlouvy poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu se všemi příslušnými platnými a účinnými právními předpisy a především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) s tím, že právní důvod pro zpracování všech poskytnutých osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR to, že předmětné osobní údaje jsou nezbytné pro splnění této smlouvy, a byly rovněž potřebné i pro provedení všech případných opatření přijatých před uzavřením této smlouvy, a to zejména z důvodu existujících u druhé smluvní strany.“ 

Zásady ochrany osobních údajů

5. Legislativa

Obsah této Stránky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré uvedené údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.