Z lomu až k zákazníkovi

Naším cílem je vyhovět vašim potřebám v co nejširší řadě aplikací. Vyhledáváme a pořizujeme vhodná ložiska, optimálně využíváme zdroje a vyrábíme vysoce kvalitní výrobky. Vyhodnocujeme každý krok procesu – od identifikace lokality, přes trhací práce, těžbu, zpracování až po dodání. Neustále se snažíme nacházet pro své výrobky nová využití a optimalizovat naše postupy. Snažíme se též předvídat budoucí aplikace, abychom vám mohli i nadále poskytovat inovativní řešení s přidanou hodnotou.


Geologie a průzkum

Skupina Lhoist vždy investovala do rozvoje nejmodernějších technik průzkumných prací a těžby. Jsme tak schopni identifikovat ložiska vápna a nerostných surovin, která budou nejlépe odpovídat vašim potřebám. V průběhu naší mnohaleté historie jsme získali rozsáhlé zkušenosti jak co nejlépe využívat naše zásoby a efektivně je používat ve speciálních výrobcích. Na základě svých znalostí a odborných dovedností jsme schopni s velkou pravděpodobností úspěšně odhadnout vývoj trhu. Můžeme tak navrhovat nové technologie a zajišťovat kvalitní dodávky i do budoucna.

Báňský provoz

Způsob těžby je zcela v souladu s naší dlouhodobou strategií. Zpracováváme rozvojové plány, které zahrnují alespoň následující století s cílem zajistit dodávky. Tyto plány berou v úvahu naše ložiska, kvalitu příslušné horniny, stejně jako potřebné odborné znalosti, vybavení i pracovní sílu.

Zpracování kamene

Úprava kamene sestává z primárního a sekundárního drcení a třídění, jehož cílem je rozdělit kámen dle příslušné velikosti. K těmto procesům může patřit i mletí, sušení a třídění .

Neexistuje jediné nejlepší řešení.

Naše skupina vždy:

  • přizpůsobí technologii a schéma výrobního postupu vlastnostem kamene a požadavkům následných procesů,
  • vybere nejvhodnější technologii úpravy každého nerostu tak, aby přesně vyhovoval vašim požadavkům.

 

Kámen se během zpracování mele. Požadovaných specifikací pro nejrůznější trhy lze též dosáhnout sušením a mletím.

Naše procesy a služby neustále vyhodnocujeme, a zajišťujeme tak výrobu materiálů, které budou granulometrií a kvalitou vyhovovat co nejširšímu počtu aplikací.

 

Zpracování jílu

Při zpracování jílu se vyhodnocuje hornina vytěžená ze všech vrstev několika dolů a kategorizuje se dle svých jedinečných chemických a fyzikálních vlastností. Jíl se těží v přísně kontrolovaných podmínkách a skladuje se na krytých skládkách. . Poté se nechá nějakou dobu stárnout (od několika týdnů až po mnoho měsíců). Získá tak vlastnosti požadované pro konkrétní použití . Jakmile jsou jíly připraveny, mísí se s cílem dosáhnout přesných vlastností požadovaných zákazníkem. Vyhodnocujeme kvalitu všech výrobků. Výrobky jsou zákazníkům dodávány v pytlích, volně ložené nebo ve formě tekuté kaše. Prodávají se drcené, sušené, načeřené vzduchem nebo ve formě suspenze na bázi vody.

Kalcinace

V oblasti výroby vápna je základem našich aktivit kalcinace. V této fázi se surový materiál přeměňuje na pálený výrobek – vápno či dolomitické vápno – který nabízí širokou škálu vlastností. Podrobně známe moderní pece a pecní technologie a pro všechny aplikace a účely vždy vybereme to nejvhodnější řešení. Pece využívají velké množství energie. Skupina Lhoist neustále zkoumá a hledá nové způsoby jak minimalizovat spotřebu paliv a ve vhodných případech využívá i alternativní paliva. Výhřevnost paliva je důležitou součástí optimalizace v oblasti životního prostředí i úspory nákladů.

Chceme-li vybrat nejvhodnější pecní technologii, musíme dobře znát vlastnosti požadovaného páleného výrobku. Musíme znát též vlastnosti kamene dostupného v našich ložiscích.

S dodavateli pecí spolupracujeme na zlepšování designu pecí a optimalizaci využití zdrojů. V rámci Skupiny Lhoist dlouhodobě sdílíme odborné znalosti a ověřené postupy. Díky tomu jsme schopni využívat všechna naše ložiska v souladu s potřebami zákazníků a jejich požadavky často překonáváme.

Rafinace vápna

K tomuto kroku dochází předtím, než kalcinované výrobky opustí výrobní oblast a vydají se na cestu k vám. Výrobky se rozčlení dle kvality a požadovaných vlastností. Dlouhodobě se soustředíme na inovace a rozvoj nových technik a výrobků, abychom byli i v budoucnu schopni splňovat potřeby trhu.

Politika bezodpadového provozu

Skupina Lhoist se zasazuje o bezodpadový provoz, takže zhodnocuje všechny výrobky (nerosty i pálené výrobky). Neustále vyvíjíme nové systémy tak, aby odpovídaly naší politice bezodpadového provozu a intenzivně do nich investujeme. Naše politika bezodpadového provozu respektuje životní prostředí a umožňuje maximální využití zdrojů.

Odpovědné zpracování vedlejších produktů

Skupina Lhoist disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi s trhy, na kterých lze uplatnit vedlejší produkty vápna. Odvoz na skládku je nabízen za výhodné ceny a je poskytován v souladu s příslušnými platnými předpisy. Své odborné znalosti vám nabízíme též při manipulaci s vedlejšími produkty ocelářského průmyslu. Například nerecyklovatelný prach, který se hromadí v odsávacích systémech pecí, lze neutralizovat a znovu využít jako zásypový materiál v dolech.

Logistika

Vzhledem k vlastnostem našich výrobků představuje s nimi spojená logistika samostatné odvětví, které vyžaduje odborné znalosti.

U vápna, dolomitického vápna a minerálů dochází při kontaktu s vlhkostí k chemickým změnám, takže při převozu a skladování výrobků s jejich obsahem i při manipulaci s nimi je třeba dodržovat specifická opatření. Našim zákazníkům zajišťujeme profesionální logistické služby a vyvinuli jsme speciální a spolehlivé postupy správného a bezpečného nakládání a vykládání.

Naši odborníci a technici z oblasti logistiky z celého světa úzce spolupracují, aby vám zajistili nejlepší řešení rychlého a efektivního dodání zakoupených výrobků. Výrobní závody, sklady a distribuční centra Skupiny Lhoist jsou umístěny v průmyslových centrech Evropy a Severní a Jižní Ameriky. Prostřednictvím naší sítě jsme schopni zaručit konzistentní a rychlé dodávky založené na různých typech dopravy: silniční, železniční, říční či námořní (pobřežní i zámořské). Zákazníci mohou též využít multimodální přístup, který kombinuje různé typy přepravy. V oblasti logistiky nabízíme ověřené znalosti a rozsáhlé schopnosti, které zastřešuje sofistikovaný systém VMI (systému řízení zásob dodavatelem) a pronájem a správa železničních vagonů a jejich monitorování.

Skupina Lhoist usiluje o omezování vlivu svého působení na životní prostředí, a neustále proto zkoumá nové ekologické možnosti dopravy.