Disclaimer website van Lhoist Groep

Dit document heeft betrekking op de website www.lhoist.be, verlinkt met www.lhoist.com/be_nl, die het eigendom is van de Lhoist Groep ("Lhoist"). De bepalingen van deze juridische kennisgeving gelden voor alle bezoekers van deze website. Lhoist behoudt zich het recht voor deze juridische kennisgeving op elk gewenst tijdstip aan te passen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, gelieve uw lokale contactpersoon bij Lhoist te raadplegen of een e-mail te sturen naar info@lhoist.com

1. Lhoist groep

Het contactadres van Lhoist luidt: 
Lhoist S.A. 
Rue Charles Dubois 28 
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
België 
www.lhoist.com 
info@lhoist.com 
Nummer ‘Crossroads Bank for Enterprises’: 0459.399.522 
Register van rechtspersonen: Nivelles 
Tel.: +32 (0)10 230 711 
Fax: +32 (0)10 230 950 

2. Limite de responsabilité

 
2.1. Informatie op de website 

Het doel van deze site is algemene informatie te verstrekken over Lhoist en business units van Lhoist. Voor bepaalde informatie vertrouwt Lhoist op externe bronnen. 

Hoewel Lhoist altijd probeert nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kan ze niet garanderen dat de site volledeg is en dat alle hier verstrekte informatie terzake doende, exact en compleet is. Derhalve doet Lhoist geen aanspraken en biedt het geen garanties, uitdrukkelijk dan wel expliciet, van welke aard ook met betrekking tot de verstrekte informatie en kan Lhoist op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik dat wordt gemaakt van de informatie die op de site wordt verstrekt, of op andere sites waarnaar wordt verwezen, of voor het ontbreken van enig specifiek informatie-item. 

Geen van de hier verstrekte informatie kan worden geïnterpreteerd als aanbod voor het kopen of verkopen van producten of diensten of voor het aangaan van overeenkomsten, tenzij duidelijk wordt aangegeven dat zulks wel het geval is. De informatie op deze site kan geen voorrang hebben op of als vervanging dienen voor enige contractuele bepaling tussen Lhoist en haar klanten, aanbieders of leveranciers. 

Lhoist behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of aanpassingen door te voeren in de informatie op deze site. 

Informatie met betrekking tot producten dient voor gebruik naar eigen goeddunken en op eigen risico door technisch geschoold personeel en houdt geen verband met het gebruik van enig product in combinatie met enige andere substantie of in enig proces. 

Aangezien de mogelijkheden en toepassingsomstandigheden van onze producten veelvuldig en gevarieerd zijn, en buiten onze controle liggen, is het de plicht van de gebruiker om de naleving van de toepasselijke wetten en voorschriften te verifiëren voor de beoogde toepassing. Wij kunnen derhalve in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien onze producten worden gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en voorschriften in het land van de gebruiker 

De toegang tot of het gebruik van de informatie die hier wordt verstrekt biedt geen licentie onder enig octrooi of ander eigendomsrecht. De gebruiker moet zelf uiteindelijk de geschiktheid van enige informatie of enig materiaal vaststellen voor enig beoogd gebruik en de wijze van gebruik, en moet zelf bepalen of al dan niet inbreuk wordt gemaakt op enige octrooien of andere eigendomsrechten van derden. 

 

2.2. Toegang, hyperlinks en websites van derden 

U stemt ermee in dat alle toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud hiervan op uw eigen risico plaatsvindt. 

De koppelingen die op deze site worden weergegeven kunnen toegang bieden tot websites van derden en tot sites die zijn onderworpen aan de wetten van andere landen. Derhalve zijn alle informatie en gegevens over producten of hun verschillende gebruikswijzen en/of toepassingen die op deze verschillende sites worden beschreven mogelijk alleen geldig onder de toepasselijke wetten en voorschriften van die landen. Het is derhalve de plicht van de gebruiker om hun naleving van de eigen toepasselijke wetten en voorschriften te controleren. 

Lhoist is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op dergelijke sites of voor enig onderzoek of enige evaluatie of voor het verstrekken van garanties met betrekking tot de informatie, diensten en producten die worden geboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. Lhoist kan derhalve nooit aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies, enige schade of enig letsel welk(e) voortvloeit uit uw toegang tot dergelijke sites en wordt veroorzaakt door derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun websites. Koppelingen naar andere sites worden uitsluitend voor het gemak geleverd en op uw eigen risico, en wij adviseren u altijd zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden van websites van derden door te lezen. 

3. Auteursrechten en handelsmerken

Deze website is vervaardigd door Lhoist. Alle rechten met betrekking tot de inhoud en architectuur van deze site, met inbegrip van maar niet uitsluitend de foto's, video's, teksten, logo's, slogans, bedrijfsnamen enzovoort, zijn voorbehouden. 

Deze rechten worden beschermd door nationale en internationale wetten en voorschriften die door alle bezoekers moeten worden nageleefd. De rechten kunnen berusten bij Lhoist of enige van haar business units of, in bepaalde situaties, bij derden. In het laatste geval kan Lhoist, waar passend of mogelijk, melding maken van de houder van dergelijke rechten op de website. 

Productreferenties (met inbegrip van producten met ® en ™) op deze site zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van "S.A. Lhoist Recherche et Développement" of een van haar aangesloten bedrijven, tenzij anders gespecificeerd. 

Deze site en de inhoud hiervan (of een gedeelte) mag niet op enigerlei wijze worden gereproduceerd, uitgezonden, gecommuniceerd of beschikbaar gesteld aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Lhoist en/of haar business units. 

U kunt samenvattingen van de inhoud van de site afdrukken (met uitzondering van de foto's van de kunstverzameling van Lhoist die niet mogen worden afgedrukt, gekopieerd of anderszins gereproduceerd tenzij specifiek toestemming is verkregen van geval tot geval, zoals hierboven is beschreven) voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat elke kopie van dit document voorzien is van een auteursrechtvermelding. 

De auteursrechtvermelding luidt: "Reproductie is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden maar uitsluitend met erkenning van de bron: © Lhoist, 2014. Alle rechten voorbehouden." 

Als u een koppeling naar deze site aanbrengt op enige website van derden dient u onze dienstverleners te informeren. 

  • Fotobronnen: Lhoist Group, Stock (Adobe Stock, Shutterstock) 

  • Kunstfoto's (kunstverzameling van Lhoist): Rodney Graham, Gabriel Orozco, Richard Prince, Michel François, Elliot Erwitt 

  • Portretten van management: Emmanuel Crooÿ 

4. Gegevensbescherming

 

4.1. Automatisch verzamelde en opgeslagen informatie 

De webserver van Lhoist verzamelt automatisch informatie die niet persoonlijk identificeerbaar is. Tot de verzamelde informatie behoren de domeinnaam van uw internetprovider, het IP-adres (Internet protocol) dat is gebruikt om de computer van de bezoeker te verbinden met het internet, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem en het platform van de bezoeker, de gemiddelde tijd die is besteed op onze site, de pagina's die zijn bekeken, de informatie waarnaar is gezocht, de toegangstijden en andere relevante statistische gegevens. Lhoist gebruikt deze informatie in samengestelde vorm om het gebruik van haar sites te meten en om deze te beheren en te verbeteren. 

Sommige pagina's van de website plaatsen mogelijk bepaalde informatie-eenheden, zogenaamde "cookies" op de computer van een bezoeker. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.

 

4.2. Bescherming van persoonlijke gegevens 

Lhoist hecht grote waarde aan de privacy van haar gebruikers en aan gegevensbescherming. Hoewel u door een groot deel van deze website kunt bladeren zonder enige informatie over uzelf te verstrekken, is persoonlijke informatie vereist wanneer u contact met ons wilt opnemen. Als u ons een bericht stuurt, worden uw persoonlijke gegevens verzameld om u informatie te verstrekken over het product dat u gebruikt of nodig hebt of om uw vragen op de meest effectieve wijze te kunnen beantwoorden. De informatie wordt niet gebruikt of verwerkt voor enig ander doel. 

De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Als u ons uw post- of e-mailadres geeft, ontvangt u mogelijk periodieke berichten van ons met informatie over producten en diensten of komende evenementen. 

Indien u toegang wenst tot de gegevens die op u betrekking hebben, deze gegevens wilt laten verwijderen of onnauwkeurige gegevens wilt laten corrigeren, stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek hiertoe naar Lhoist op het bovengenoemde adres of stuurt u ons een e-mail (info@lhoist.com). 

Het privacybeleid creëert geen contractueel of ander wettelijk recht op of namens enige partij. 

Deze site kan koppelingen naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op deze sites en Lhoist is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken en de inhoud van deze andere sites. 

Wij herinneren er u tevens aan dat de verzending van gegevens via het internet (bijvoorbeeld door een e-mail te verzenden) beveiligingsrisico's kan opleveren. Complete bescherming van uw gegevens tegen onbevoegde toegang door derden kan niet worden gegarandeerd 

5. Wetgeving

De inhoud van deze site is onderworpen aan en dient uitsluitend te worden geïnterpreteerd onder de Belgische wetgeving.