Kwestie, o których warto wiedzieć więcej...

Lhoist to czołowy producent wapna, dolomitu palonego lub wapna dolomitowego, wapienia, dolomitu i innych minerałów takich jak glina garncarska.


Dowiedz się więcej na temat...

W sekcji CYKL PRZETWARZANIA WAPNA I DOLOMITU – GALERIA znajdują się zdjęcia związane z tymi tematami.

Czym jest wapno?

Wapno to ogólna nazwa zwykle odnosząca się do wapna palonego, wapienia i wapna hydratyzowanego, mimo że te produkty różnią się właściwościami chemicznymi ze względu na przetwarzanie i obróbkę.

 • Wapień (węglan wapnia – CaCO₃) występuje w dużych ilościach na całym świecie w postaci naturalnych skał wapiennych.
 • Wapno, potocznie zwane wapnem palonym (tlenek wapnia – CaO) to tlenek ziem alkalicznych; powstaje w wyniku przemiany chemicznej wapienia ogrzewanego do temperatury ponad 900°C, co wymaga zużycia energii (3,2 GJ/tCaO). Tlenek wapnia, zwany również wapnem palonym, szybko reaguje z wodą, gdzie dochodzi do reakcji egzotermicznej.
 • Wapno hydratyzowane (wodorotlenek wapnia – Ca(OH)₂) to silny wodorotlenek powstający w reakcji tlenku wapnia z wodą. Reakcja ta powoduje wytwarzanie ciepła. W zależności od ilości użytej wody, wodorotlenek wapnia może być w postaci suchego hydratu (suchego proszku), pasty (gładzi wapiennej) lub płynnego mleczka wapiennego, zwanego także zawiesiną wapienną.
 • Strącony węglan wapnia (PCC CaCO₃) to syntetyczny węglan wapnia. Dzięki szczególnej morfologii może być produkowany na skalę przemysłową w reakcji wodorotlenku wapnia z CO₂.

 

Czym jest tlenek wapniowo-magnezowy lub wapno dolomitowe?

 • Dolomit (węglan wapnia i magnezu – CaCO₃.MgCO₃) powstaje w procesie częściowej lub całkowitej dolomityzacji węglanu wapnia.  
 • Częściowo wyprażony dolomit (węglan wapnia i tlenek magnezu – CaCO₃.MgO) powstaje w wyniku kontrolowanego utlenienia węglanu magnezu.
 • Dolomit palony lub wapno dolomitowe (tlenek wapniowo-magnezowy – CaO.MgO) powstaje w wyniku przemiany chemicznej węglanu wapnia i magnezu ogrzanego do temperatury powyżej 900°C, co wymaga zużycia energii (2,935 GJ/t CaO.MgO). Podobnie jak wapno, dolomit palony reaguje z wodą. Łączenie się CaO z wodą zachodzi szybciej niż w przypadku MgO.
 • Częściowo uwodniony tlenek wapniowo-magnezowy (wodorotlenek wapnia i tlenek magnezu Ca(OH)₂.MgO) powstaje w wyniku reakcji dolomitu palonego z wodą w normalnych warunkach.
 • Uwodniony tlenek wapniowo-magnezowy (wodorotlenek magnezu i wapnia – Ca(OH)₂. Mg(OH)₂) to końcowy produkt reakcji uwodnienia przeprowadzonej w reaktorach pod ciśnieniem w temperaturze około 150°C.

 

Czym są minerały?

Wiele znanych minerałów wykorzystuje się w różnych celach przemysłowych i rolniczych. Wśród minerałów, które wydobywamy w naszych kopalniach, znajdują się bardzo czyste wapienie oraz dolomity. Z ich wspaniałych właściwości korzystają liczni klienci, z którymi współpracujemy.
Firma Lhoist jest również kluczowym dostawcą kruszywa używanego przy budowie dróg i infrastruktury. W naszych zakładach w USA wydobywamy specjalne odmiany gliny, np. glinę garncarską, kaolin, sepiolit, saponit czy bentonit wapniowy.

 • Glina garncarska to inaczej uwodniony krzemian glinu z rodziny kaolinu. Formuje się on z osadu powstającego w wodzie, który został poddany przemianom chemicznym i zmieszany z piaskiem, materiałami organicznymi oraz innymi składnikami. Glina garncarska posiada w swoim składzie liczne składniki mineralne, takie jak kaolin, illit, mikę, skaleń i kwarc. Zawiera ona także inne „dodatkowe” minerały i węglany. Złoża tej gliny nie występują zbyt często i można je znaleźć w nielicznych miejscach na całym świecie.
 • Kaolin to ogólna nazwa minerału kaolinitu, sześciościennych płaskich kryształów utworzonych z tlenków i wodorotlenków krzemu i glinu. Kaolin, zwany również kaolinitem lub glinką porcelanową, to warstwowy krzemian glinu charakteryzujący się niskim zakresem kurczenia się i pęcznienia oraz niewielką pojemnością wymiany kationów (CEC). Minerał powstaje w wyniku chemicznego wietrzenia glinokrzemianów takich jak skaleń.
 • Sepiolit to krzemian magnezu o szczególnej strukturze włóknistej charakteryzujący się ogromną właściwą powierzchnią wewnętrzną, jak i zewnętrzną, niewielką pojemnością wymiany kationów (CEC) oraz niską gęstością względną. Minerał ten jest również podatny na tworzenie dyspersji w słodkiej, jak i słonej wodzie.
 • Saponit to montmorillonit magnezowy z grupy smektytów odznaczający się dużą przestrzenią międzywarstwową oraz o wiele większą pojemnością wymiany kationów (CEC) niż sepiolit. Saponity są również podatne na dyspersję w słodkiej i słonej wodzie.
 • Bentonit wapniowy to glina na bazie wapnia charakteryzująca się dużą pojemnością wymienną oraz znacznie niższą tendencją do absorpcji i pęcznienia niż bentonit sodowy.