Wyłączenie odpowiedzialności strona internetowa grupy Lhoist

Niniejszy dokument dotyczy strony internetowej www.lhoist.pl, powiązanej bezpośrednio z ze stroną internetową www.lhoist.com/pl będącej własnością Grupy Lhoist („Lhoist”). Postanowienia niniejszego aktu prawnego mają zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających stronę. Lhoist zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek do niniejszego dokumentu w dowolnym momencie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem Lhoist lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@lhoist.com

1. Grupa Lhoist

Kontakt z firmą Lhoist: 
Lhoist S.A. 
Rue Charles Dubois 28 
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
Belgia 
www.lhoist.com 
info@lhoist.com 
Numer w rejestrze spółek Crossroads Bank for Enterprises: 0459.399.522 
Rejestr podmiotów prawnych: Nivelles 
Tel.: +32 (0)10 230 711 
Faks: +32 (0)10 230 950 

2. Wyłączenie odpowiedzialności

 
2.1. Informacje o stronie internetowej 

Celem niniejszej strony jest dostarczenie ogólnych informacji o Grupie Lhoist i jej jednostkach biznesowych. Niektóre informacje pochodzą ze źródeł zewnętrznych. 

Mimo że Lhoist stara się zawsze zamieszczać dokładne i aktualne informacje, nie może zagwarantować, że strona internetowa będzie zawierała wyczerpujące treści i że wszystkie podane na niej informacje będą adekwatne, precyzyjne i kompletne. W związku z tym Lhoist nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych względem podanych informacji. Ponadto Lhoist nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji podanych na niniejszej stronie lub na wszelkich stronach powiązanych ani za brak jakiejkolwiek informacji. 

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, żadna informacja podana na stronie nie może być rozumiana jako oferta kupna lub sprzedaży produktów lub usług ani jako oferta do zawarcia umowy. Informacje zamieszczone na stronie nie mogą zastępować jakichkolwiek postanowień umów zawartych między Grupą Lhoist a jej klientami lub dostawcami. 

Lhoist zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub zmiany informacji podanych na stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Informacje związane z produktami są przeznaczone dla wykwalifikowanych pracowników technicznych, którzy mogą z nich korzystać wedle własnego uznania i na własne ryzyko. Nie dotyczą one stosowania jakichkolwiek produktów w połączeniu z innymi substancjami lub procesami. 

Biorąc pod uwagę fakt, że możliwości oraz warunki stosowania naszych produktów są liczne i zróżnicowane, w związku z czym leżą poza naszą kontrolą, użytkownik ma obowiązek zweryfikować zgodność planowanego zastosowania produktu z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nie ponosimy zatem żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie naszych produktów w sposób naruszający przepisy prawne obowiązujące w kraju użytkownika. 

The access to or use of the information given here does not grant a license under any patent or other proprietary right. The user alone must finally determine suitability of any information or material for any contemplated use, the manner of use and whether any patents or other proprietary right of third parties are infringed. 

 

2.2. Dostęp, hiperłącza i strony internetowe stron trzecich 

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z dostępu do niniejszej strony internetowej oraz treści na niej zamieszczonych na własne ryzyko. 

Łącza dostępne na stronie mogą odsyłać do stron internetowych stron trzecich oraz stron objętych przepisami prawnymi obowiązującymi w innych krajach. W związku z tym wszelkie informacje o produktach i sposobach ich wykorzystania podane na tych stronach mają zastosowanie, w zależności od przypadku, wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawnych w danych krajach. Obowiązkiem użytkownika jest zatem sprawdzenie zgodności tych informacji z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Lhoist nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub inne właściwości informacji podanych na takich stronach bądź jakiekolwiek badania bądź oceny lub za udzielanie gwarancji względem informacji, usług i produktów oferowanych przez strony trzecie i/lub treści zamieszczonych na ich stronach internetowych. Lhoist nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia wynikające z uzyskania dostępu do takich stron oraz spowodowane przez strony trzecie, ich usługi, produkty lub treści zamieszczone w ich witrynach internetowych. Łącza do innych stron internetowych służą wyłącznie wygodzie użytkownika i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. W każdym przypadku zalecane jest dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania stron internetowych stron trzecich. 

3. Prawa autorskie i znaki towarowe

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Lhoist. Wszelkie prawa związane z treścią i architekturą strony, w tym m.in. zdjęciami, materiałami wideo, tekstami, logo, sloganami, nazwami biznesowymi itp., są zastrzeżone.  

Prawa te są chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi, których przestrzeganie jest obowiązkiem odwiedzających. W zależności od okoliczności prawa te mogą być egzekwowane przez Grupę Lhoist, jej jednostki biznesowe lub strony trzecie. W tym ostatnim przypadku Lhoist może tam, gdzie to możliwe, wskazać na stronie właściciela takich praw. O ile nie określono inaczej, odniesienia do produktów (w tym produktów opatrzonych znakami ® oraz ™) znajdujące się na stronie stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki „S.A. Lhoist Recherche et Développement” lub jednej z jej spółek zależnych.  

Zabrania się powielania, transmitowania, przekazywania lub udostępniania niniejszej strony internetowej oraz jej treści (lub ich części) w jakiejkolwiek formie do wiadomości publicznej bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Grupy Lhoist i/lub jej jednostek biznesowych. 

W celu osobistego, niekomercyjnego użytku użytkownik może wydrukować fragmenty treści zamieszczonych na stronie internetowej (za wyjątkiem zdjęć z galerii Lhoist, których zabrania się drukować, powielać lub w inny sposób reprodukować, chyba że udzielono na to wyraźnego, indywidualnego pozwolenia, jak określono powyżej) pod warunkiem, że wszelkie kopie tych dokumentów będą zawierały adnotację dotyczącą praw autorskich. 

Treść adnotacji brzmi następująco: „Niniejsze treści mogą być powielane w celach niekomercyjnych, o ile zostanie podane ich źródło: © Lhoist, 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone”. 

If you link from any third-party website to this site, you should inform our services. 

  • Źródła zdjęć: Grupa Lhoist, Stock (Adobe Stock, Shutterstock) 

  • Zdjęcia artystyczne (galeria Lhoist): Rodney Graham, Gabriel Orozco, Richard Prince, Michel François, Elliot Erwitt 

  • Zdjęcia członków zarządu: Emmanuel Crooÿ 

4. Ochrona danych

 
4.1. Automatycznie gromadzone i przechowywane informacje 

Serwer Lhoist automatycznie gromadzi informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników. Gromadzone informacje obejmują zwykle: nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP wykorzystywany podczas nawiązywania przez komputer użytkownika połączenia z Internetem, typ i wersję przeglądarki użytkownika, system operacyjny i platformę, średni czas spędzony na naszej stronie, przeglądane podstrony, wyszukiwane dane, czas dostępu oraz inne stosowne informacje statystyczne. Dane te mogą być wykorzystane do analizy odwiedzin stron internetowych Grupy Lhoist, zarządzania nimi oraz ich udoskonalania. 

Po odwiedzeniu niektórych podstron, na komputerze użytkownika mogą być również zapisywane bity informacji, tzw. pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

 
4.2. Ochrona danych osobowych 

Lhoist ma na uwadze prywatność użytkownika oraz ochronę jego danych osobowych. Użytkownik może przeglądać większość treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej bez konieczności udostępniania informacji o sobie. Podanie danych osobowych jest jednak wymagane w celu kontaktu z nami. Gdy użytkownik wyśle nam wiadomość, zachowane zostaną jego dane osobowe celem dostarczenia mu informacji o używanym lub pożądanym produkcie, lub udzielania odpowiedzi na jego pytanie w jak najbardziej efektywny sposób. Informacje te nie zostaną wykorzystane lub przetworzone w żadnym innym celu. 

Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie zostaną powierzone osobom trzecim. 

Jeśli użytkownik wyśle nam wiadomość lub udostępni nam swój adres e-mail, co jakiś czas może on od nas otrzymywać informacje związane z produktami, usługami i nadchodzącymi wydarzeniami. 

W celu uzyskania dostępu do informacji o użytkowniku, usunięcia ich lub zmiany wszelkich nieprawidłowych danych należy wysłać stosowny wniosek opatrzony datą i podpisem do Lhoist na adres podany powyżej lub drogą mailową na adres (info@lhoist.com). 

Polityka prywatności nie tworzy umownych lub innych praw w imieniu żadnej ze stron. 

Niniejsza strona może zawierać łącza do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje tych stron, a Lhoist nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki związane z ochroną prywatności lub zamieszczone na nich treści. 

Należy pamiętać, że wysyłanie danych przez Internet (np. w formie wiadomości e-mail) może się wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa. Nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony danych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

5. Obowiązujące przepisy prawne

Treści zamieszczone na niniejszej stronie podlegają i będą wyłącznie interpretowane zgodnie z prawem Polskim.