Produkcja gliny

Glinę można produkować, korzystając z procesów suchych lub mokrych/z wykorzystaniem szlamu. Procesy składają się z kilku faz: ekstrakcja, mieszanie (jeśli jest konieczne), kruszenie i suszenie. Aby zapewnić optymalną jakość produktów do różnych zastosowań, na każdym etapie niezbędne są konkretne umiejętności i maszyny. Glina jest dokładnie badana podczas produkcji. Ma to na celu zapewnienie jednolitych właściwości produktów dostarczanych klientom.

 


Badanie i zakładanie kopalni gliny

Geologia

Każde złoże składa się z wielu warstw gliny, które różnią się wielkością cząstek, rozkładem wielkości cząstek, składem chemicznym, zawartością minerałów i rodzajem powierzchni. Złoża różnią się także w zależności od położenia geograficznego.

Wydobycie

Prace wydobywcze są przeprowadzane za pomocą koparek i ciężarówek transportujących ładunki. Górnictwo odkrywkowe polega na wydobyciu każdej warstwy gliny osobno i składowaniu w magazynach, gdzie poddawana jest procesowi starzenia.

Starzenie

Proces starzenia gliny trwa od 3 do 12 miesięcy, w zależności od rodzaju gliny i czasu, w którym nabiera ona najkorzystniejszych właściwości. W tym czasie zmieniają się jej właściwości plastyczne i reologiczne, ponieważ następuje utlenienie substancji organicznych i nieorganicznych. Wpływa to na właściwości chemiczne i fizyczne gliny. Wilgotność świeżo wydobytej gliny wynosi między 18% i 22%. Po procesie starzenia wilgotność wynosi od 13% do 18%.

Jak przebiega przetwarzanie gliny?

Surowce poddane procesowi starzenia są dokładnie mieszane zgodnie z wcześniej określonymi formułami, aby zapewnić odpowiednie właściwości i sposób zachowywania się produktu. Pierwszy etap przetwarzania to kruszenie zmieszanej gliny na mniejsze, bardziej regularne bryły (o wielkości ok. 5 cm) za pomocą kruszarki z podajnikiem do kruszenia wstępnego oraz kruszarki walcowej do kruszenia wtórnego. Glina jest sprzedawana w postaci rozdrobnionej i posiada wilgotność około 16%. 

Metoda sucha

Metoda sucha polega na umieszczeniu gliny w suszarce fluidalnej, dzięki czemu wilgotność zmniejsza się do 10–12%. Glina jest sprzedawana w postaci suszonej mechanicznie lub przeznaczana do dalszej obróbki w młynie walcowym, gdzie jest poddawana flotacji powietrznej.

Metoda mokra (kruszenie w zawiesinie)

W metodzie mokrej wykorzystuje się te same kruszarki do kruszenia wstępnego i wtórnego co w metodzie suchej. Jednakże zmieszana glina nie jest poddawana kruszeniu wstępnemu, ale umieszczana w zbiorniku w odpowiedniej kolejności, tak aby określić, które warstwy gliny w każdym kolejnym wsadzie były przetwarzane jako pierwsze. Następnie glina jest transportowana do mieszalnika za pomocą podajnika taśmowego. Mieszalnik napełniony jest gorącą wodą i określonymi substancjami chemicznymi, w zależności od rodzaju wytwarzanego produktu. Warstwy gliny załadowane jako pierwsze reagują z substancjami chemicznymi, co umożliwia rozkład substancji organicznych i ligniny wchodzących w skład gliny. Inne rodzaje gliny są umieszczane zgodnie z ustaleniami i wymaganiami. Mieszalnik pracuje według zaprogramowanego czasu mieszania. Przeprowadzane są testy kontrolne w celu sprawdzenia masy i wykonania analizy sitowej. 

Materiał jest następnie przekazywany do przesiewaczy sortujących materiał o średnicy 0,06 mm. Stamtąd przechodzi przez kilka sit o średnicy oczek 0,175 mm, filtr odżelaziający, a następnie trafia do zbiornika, gdzie jest badany. 

Po zbadaniu właściwości materiał jest mieszany, aby był bardziej zwarty podczas transportu. Produkty zawierające 61% lub więcej substancji stałych są transportowane przez ciężarówki lub cysterny.