Přechod k nízkouhlíkové budoucnosti

Jako průmyslníci hrajeme klíčovou roli v globální výzvě směřující k nízkouhlíkové ekonomice s udržitelným růstem

Produkty z vápna jsou přírodní a pro naši společnost jsou nezbytné. Pomáhají naplňovat základní potřeby lidstva. Podporují čisté, zdravé životní prostředí, umožňují výrobu a recyklaci rozhodujících materiálů (ocel, sklo, papír, chemikálie, stavební materiály), živí obyvatelstvo zvyšováním výnosů v zemědělství. Jsou a zůstanou referenčním řešením jak pro mnoho průmyslových odvětví, tak pro životní prostředí.  

Proces výroby vápna vyžaduje značné množství energie k tepelnému rozkladu vápencové horniny ve vysokoteplotních pecích za vzniku emisí oxidu uhličitého. Uhlíková výzva společnosti Lhoist proto začala již před časem a mnoho iniciativ již bylo implementováno nebo probíhá ve všech našich závodech.  

Abychom získali dobrý přehled o našem vlivu na snižování emisí uhlíku, je důležité uznat roli vápna jako silného pohlcovače uhlíku. Mnoho běžných aplikací vápna spoléhá na jeho schopnost spontánně absorbovat CO2, ať už z atmosféry nebo z průmyslového zdroje. Studie z roku 2020 ukázala, že vápno v průměru absorbuje třetinu množství veškerého procesního CO2 emitovaného během výroby. Protože pracujeme na úplném bezuhlíkovém výrobním procesu, nabízí to potenciál používat zelené vápno jako pohlcovač uhlíku a jako účinnou metodu zachycování uhlíku. 

Discover more on our Sustainability page