Znečišťující látky odstraněné čištěním spalin

Mnoho průmyslových procesů vytváří spaliny obsahující znečišťující látky, které mohou nepříznivě ovlivnit lidi a životní prostředí. Nabízíme cenově výhodná řešení pro jejich zachycení a neutralizaci.  

close-up on smoke and steam from a plant boiler tube

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý (SO2) neboli anhydrid kyseliny siřičité je kyselý plyn, který je jedním ze dvou hlavních oxidů síry. Není hořlavý ani výbušný. Přesto se jedná o škodlivou látku, neboť má štiplavý zápach, je jedovatý a dráždí dýchací cesty. V závodech, kde se spaluje palivo obsahující síru, lze například SO2 ze spalin odstranit nástřikem suchého sorbentu, přičemž SO2 reaguje s hašeným vápnem (hydroxid vápenatý – Ca(OH)2) a vzniká tak siřičitan vápenatý (1) nebo síran vápenatý (2):

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O (1)

Ca(OH)2 + SO2 + ½ O2 → CaSO4 + H2O (2)

Chlorovodík

Chlorovodík (HCI) je bezbarvý kyselý plyn, jehož vodným roztokem je kyselina chlorovodíková, známá též jako kyselina solná. 

Chlorovodík je nehořlavá a tepelně stálá sloučenina, která je však jedovatá a velice žíravá. Snadno se rozpouští ve vodě za vzniku velkého množství tepla.

Chlorovodík lze účinně zachytit sorbenty na bázi hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2). Optimálního účinku lze dosáhnout různými způsoby, a to v závislosti na složení spalin, použitém systému čištění spalin a na procesní teplotě. Mechanismus reakce je poměrně složitý a přechodně se při ní tvoří hydroxychlorid vápenatý (CaClOH), jak je patrné z následující rovnice: 

Ca(OH)2 + HCl → CaClOH + H2

CaClOH + HCl → CaCl2 + H2

Fluorovodík

Fluorovodík (HF) je nehořlavý, nevýbušný plyn, jehož vodným roztokem je kyselina fluorovodíková. Má štiplavý zápach, je žíravý, dráždivý a jedovatý. Fluorovodík ve spalinách velice snadno reaguje s hašeným vápnem:

Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2

Oxid sírový

Tato sloučenina se také nazývá anhydrid kyseliny sírové. SO3 se obvykle vyskytuje ve formě plynu nebo čiré olejovité kapaliny. Je nutné s ní zacházet velice opatrně, neboť prudce reaguje s vodou za vzniku vysoce žíravé kyseliny sírové. SO3 také reaguje s hašeným vápnem, a to za vzniku síranu vápenatého: 

Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2

Selenium dioxide

Oxid Seleničitý (SeO2), je kyselý plyn, není hořlavý ani výbušný. Zapáchá po shnilých ředkvích, je jedovatý a dráždí dýchací cesty. V závodech, kde se spaluje palivo obsahující selen, lze SeO2 ze spalin odstranit nástřikem suchého sorbentu, kde SeO2 reaguje s hašeným vápnem (Ca(OH)2) a vzniká tak seleničitan vápenatý (1) nebo selenan vápenatý (2):

Ca(OH)2 + SeO2 → CaSeO3 + H2O (1)

Ca(OH)2 + SeO2 + ½ O2 → CaSeO4 + H2O (2)

Rtuť

Rtuť (Hg0, Hg2+) je jediný kov, který je v kapalném skupenství při standardní teplotě a tlaku. Při požití nebo vdechnutí je silně jedovatá.

Dioxiny a Furany

Tato skupina mikropolutantů (PCDD & PCDF) patří mezi polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany. Skládají se z molekul chlorovaných bifenylů spojených různými kyslíkovými můstky a jsou vysoce jedovaté.

Další informace o dalších trzích

Kontaktujte naše odborníky

Zaujala vás naše řešení a chcete se dozvědět více?
KONTAKT-US!