Čištění kouřových plynů

Čištění kouřových plynů

Při spalování uhlí, odpadů a v mnoha dalších průmyslových procesech vznikají kouřové plyny. Tyto plyny často obsahují škodlivé látky, jako jsou oxidy síry (SO2 + SO3), kyselina chlorovodíková (HCl), kyselina fluorovodíková (HF), těžké kovy, dioxiny a furany. Výrobky na bázi vápna, hašeného vápna a vápence představují vysoce účinné prostředky k zachycování kyselých látek. Při smíchání s dalšími složkami (aktivní uhlí, hnědouhelný koks) odstraňují též tzv. organické mikropolutanty.

S vaší činností souvisí konkrétní požadavky týkající se škodlivin, emisních limitů, technického vybavení atd. S pomocí různých výrobků poskytujeme na míru uzpůsobená řešení:

 • Sorbacal® je portfolio výrobků k odstraňování významných kyselých škodlivin (SOx, HCl a HF).
 • Výrobky Sorbacal® Micro slouží k odstraňování mikropolutantů (PCCD/DF, PAH, PCB a Hg).

Naše řešení čištění kouřových plynů (flue gas treatment - FGT) jsou ideální pro procesy využívající různé typy paliv, od hnědého a černého uhlí až po biomasu a palivo z pevného odpadu (refuse-derived fuel, RDF).

S pomocí naší celosvětové sítě odborníků a kvalitního výzkumu a vývoje, rozsáhlých zkušeností a speciálního vybavení pro zkoušky v terénu poskytujeme:

 • vysoce kvalitní výrobky (vápno, vápenec, dolomit, minerály atd.),
 • spolehlivá a cenově výhodná řešení,
 • komplexní pomoc a technickou podporu koncových uživatelů i vlastníků a konstruktérů systémů FGT.

Kdo při čištění kouřových plynů používá výrobky na bázi vápna?

Naše služby se vztahují na řadu sektorů, jako je výroba:

 • minerálů (cement, sklo, keramika, cihly a dlaždice atd.),
 • neželezných kovů (měď, hliník, olovo atd.),
 • železných kovů (aglomerace, elektrická oblouková pec, koksová pec, vysoká pec atd.)

Řešení Skupiny Lhoist zajišťují největší výhody pro:

Elektrárny

 • kompatibilita s různými typy paliv,
 • záruka dodávek,
 • široká škála výrobků, které lze uzpůsobit vašim potřebám,
 • kombinace ověřených technologií.

Odpad pro energetický průmysl

 • nižší náklady na FGT (nižší stechiometrický poměr, je třeba likvidovat méně koncového produktu),
 • vyšší efektivita díky vyšší poréznosti a většímu povrchu,
 • větší rozsah kvality vstupního odpadu – díky efektivitě výrobku Sorbacal®.
_ins9795.jpg

Průmyslová odvětví

 • vyšší flexibilita paliv (nízký i vysoký obsah vstupních škodlivin),
 • kreativní kombinovaná řešení FGT Skupiny Lhoist zajišťují soulad s předpisy,
 • nižší náklady na FGT díky vyšší efektivitě.

Chcete-li zjistit, jak můžete vápno či vápenec ve svém provozu optimálně využívat i vy, klikněte na příslušný proces.

Suchá metoda

Součástí suchého čištění spalin je neutralizace kyselých plynů pomocí hašeného vápna ve formě suchého prášku. Výsledkem této reakce jsou soli oddělované elektrostatickým odlučovačem nebo tkaninovým filtrem.

Tento proces lze považovat za ideální řešení pro teplárny, výtopny a spalovny. Lze jej totiž snadno včlenit do stávajícího zařízení a nabízí následující výhody:

 • nízké investice,
 • jednoduchý design a provoz,
 • výborné využití prostoru,
 • snadnou automatizaci,
 • nízkou spotřebu stlačeného vzduchu, elektřiny a vody,
 • flexibilní provoz co do teploty a kapacity.

Polosuchá metoda

Při čištění kouřových plynů v polosuchých technologiích je vápno vstřikováno nebo rozprašováno ve formě vápenného mléka do speciálního reaktoru. Vápenné mléko má dvojí funkci: snížit teplotu a upravit kouřové plyny zvýšením vlhkosti. Teplo ze spalin odpařuje vodu obsaženou ve vápenném mléce a vytváří reakci kapalina-plyn, jejímž výsledkem je suchý prášek solí.

Mokrá metoda

Součástí mokré metody je ochlazení kouřových plynů pod bod kondenzace. Vysrážené kyselé plyny se čistí pomocí vápenného mléka, nebo suspenzí uhličitanu vápenatého (mletý vápenec). Tento proces se vzhledem k vyšším investicím a nutnosti čistit odpadní vodu obvykle používá ve velkých zařízeních.

Suchý proces s recyklací

Tento proces je založen na intenzivní rychlosti recyklace a někdy bývá spojen s aktivačním krokem podporujícím neutralizaci.

Fluidní kotel (FK)

Fluidní kotel pracuje na principu spalování paliva ve vznosu fluidní vrstvy. Vápenec se smísí s palivem a odstraňuje SO2 přímo v místě ohniště.

Reaktor se stacionární vrstvou

V reaktoru se stacionární vrstvou prochází kouřové plyny skrz granulovaná činidla. Jejich úkolem je zachycovat při omezené rychlosti průtoku kouřových plynů fluorovodík a SO3 (částečně i chlorovodík).

Speciálně vyrobená zrna vápence (Sorbacal® C) a syntetické granuláty (Sorbacal® G) s vysokou porézností, které se skládají z vápencového prášku a hašeného vápna, zajišťují vysokou efektivitu záchytu a vyžadují nižší nároky na podpůrné vybavení.