Żelazo i stal

Iron and Steel

Żelazo i stal

Nasze produkty na bazie wapnia i magnezu oraz wypełniacze są stosowane w procesach produkcji żelaza i stali jako spoiwa lub topniki tworzące żużel. Żużel usuwa szkodliwe zanieczyszczenia, m.in. krzemionkę, fosfor i siarkę. Produkty Lhoist pomagają również w zwiększaniu wydajności i dostosowaniu się do przepisów środowiskowych.

Stal jest jednym z najważniejszych produktów napędzających światową gospodarkę. Odgrywa kluczową rolę w przemyśle budowlanym i motoryzacyjnym, a także w inżynierii maszynowa Światowa produkcja stali w roku 2012 wyniosła około 1,55 miliarda ton o wartości 1000 miliardów USD. Do produkcji każdej tony stali potrzeba od 30 do 70 kg wapna oraz od 100 do 200 kg kamienia wapiennego .

Calexor® i Flucal® to nasze światowe marki rozwiązań i produktów firmy Lhoist.

Wydobycie rudy żelaza

Wapno jest stosowane na wielu etapach obróbki minerałów. W fazie zagęszczania ułatwia odzyskiwanie drobinek rud. Kontroluje także wartość pH, aby dostosować lepkość masy, w przypadku gdy konieczny jest transport za pomocą rury. Na tym etapie dodanie wapna hydratyzowanego w celu zwiększenia wartości pH umożliwia również oczyszczenie wody. Powoduje to większe strącanie się miału rudy, który można następnie odzyskać.

Spiekanie rud żelaza

Nasi eksperci pomagają zmaksymalizować wydajność zakładów zajmujących się spiekaniem rud żelaza, oferując produkty do tworzenia spieków i granulatu.

Zwiększona wydajność aglomerowni

Drobno pokruszony kamień wapienny jest tradycyjnie stosowany jako topnik w procesie spiekania rudy żelaza. Reguluje chemiczne właściwości obciążenia żelazem i odgrywa istotną rolę w formowaniu żużla w wielkim piecu. Spoiwa na bazie wapna, zwiększają wydajność aglomerowni, umożliwiają zwiększenie procentowej zawartości rudy w formie bardzo drobnego proszku bez uszczerbku dla wydajności.

Granulowanie

Granulowanie obejmuje spiekanie drobno sproszkowanych rud z innymi surowcami, takimi jak węgiel, wapno czy wapień. Po zhomogenizowaniu materiałów w odpowiednich proporcjach (w celu zachowania idealnego zbilansowania) mieszanina umieszczana jest na tarczy lub bębnie granulatora. W wyniku procesu powstają granulki o średnicy 8–18 mm, które poddaje się obróbce termicznej w temperaturze ok. 1350°C w celu zwiększenia odporności mechanicznej. Wapno jest wydajnym spoiwem, którym można zastąpić bentonit o wysokiej zawartości SiO2.

Disco pelot

Właściwa zasadowość dla zwiększenia skuteczności

W grudkowniach w wyniku drobnego kruszenia wapienia i dolomitu uzyskuje się produkty o żądanej zasadowości (stosunek CaO + MgO do SiO2 ). 

Żużel wielkopiecowy wysokiej jakości

Dzięki dolomitom MgO przechodzi proces wymagany do osiągnięcia odpowiedniej płynności żużla wielkopiecowego.

Odsiarczanie surówki

Flucal® to upłynnione mielone wapno palone. Jest przeznaczone szczególnie do odsiarczania surówki metodą wtrysku; może być stosowane w kadziach oraz kadziach typu torpedo. Wtrysk mieszaniny produktu Flucal® i magnezu do surówki to ekonomiczna i przyjazna środowisku alternatywa dla odsiarczania za pomocą węgliku wapnia.

 

Nasz produkt Flucal®

 • zmniejsza ilość żużla;
 • o połowę zmniejsza straty żelaza, redukując lepkość żużla;
 • redukuje koszty w porównaniu z innymi odczynnikami;
 • jest bezpieczny w obróbce i przechowywaniu, podobnie jak wytworzony żużel.

Żużel uzyskany z wapna można również poddać recyklingowi.

Flucal® można

 • dostarczać razem ze sproszkowanym magnezem;
 • dostarczać pojedynczo w postaci mieszaniny wapna i magnezu (Flucal® M) po przetworzeniu w specjalnej instalacji do mieszania.

Zapewniamy wsparcie techniczne i kontrolę podczas prób i rozruchu. Oprócz tego oferujemy analizę danych oraz stałe wsparcie w zakresie badań i rozwoju.

Schlackenbeet

Produkcja stali surowej

Wysokiej jakości żużel = wysokiej jakości stal

Wapno palone aktywnie usuwa krzemionkę i fosfor w konwertorach i elektrycznych piecach łukowych. Wapno, po absorpcji zanieczyszczeń, szybciej tworzy zasadowy żużel. Dobrej jakości wapno umożliwia tworzenie wysokiej jakości żużla, który jest przyjazny środowisku, łatwy w obróbce i oczyszczaniu.  

Trwalsze materiały ogniotrwałe

Proces rafinacji stali można ulepszyć, dodając miękko i/lub twardo palone wapno dolomitowe w postaci czystej lub mieszaniny wapna i dolomitu. Wapno dolomitowe wydłuża żywotność wykładzin ogniotrwałych w konwertorach. Chroni je również przed agresywnymi skutkami działania pewnych zanieczyszczeń występujących w metalach gorących. Dodanie dolomitu powoduje wytworzenie MgO w żużlu. Pozwala to osiągnąć wyjątkowe właściwości związane z tłumieniem. Nadmiar MgO chroni materiały ogniotrwałe i otwory spustowe, zmniejszając konieczność torkretowania i naprawy.

Metalurgia wtórna

Szybkie tworzenie się żużla 

Specjalnie opracowywane mieszanki naszych produktów dla metalurgii pozapiecowej, składające się z wapna i dolomitu, pomagają w tworzeniu syntetycznego żużla. Wapno palone ułatwia powstawanie żużla i  usuwa siarkę. Dolomit palony umożliwia szybkie tworzenie się żużla, dodatkowo wydłuża żywotność wyłożenia ogniotrwałego.

Zwiększona produktywność

Wapno dolomitowe przyspiesza kinetykę procesu, przyczyniając się do zwiększenia produktywności i poprawy jakości stali. Chroni również wykładziny ogniotrwałe. Na zwiększenie produktywności przekłada się również skrócenie przestojów koniecznych do naprawy i konserwacji wyłożeń ogniotrwałych.

Procesy środowiskowe

Ekonomiczność i zgodność z przepisami

Gazy spalinowe, woda poprocesowa i produkty uboczne z procesów hutniczych muszą zostać oczyszczone w celu zachowania rygorystycznych zasad dotyczących poziomów emisji. Nasi specjaliści w zakresie produktów dla hutnictwa i środowiska mogą wspólnie z Państwem opracować produkty, aby spełnić wymogi środowiskowe w sposób skuteczny i ekonomiczny. Możemy pomóc w usuwaniu lub znalezieniu zastosowania na rynku produktów ubocznych z procesów hutniczych. Przykładowo, pył zgromadzony w układzie odpylającym pieca można zobojętnić i zastosować jako materiał wzmacniający w kopalniach. Żużel poddany obróbce można także przeznaczyć do ponownego użytku w innych sektorach przemysłu.

Odolejanie osadów zawierających żelazo

Przemysł musi spełniać coraz ostrzejsze normy środowiskowe, a także zmaga się z brakiem surowców oraz wysokimi cenami metali. W obliczu tych wyzwań wdrażanie specjalistycznych procesów obróbki odpadów metalurgicznych oraz odzyskiwania ich cennej zawartości nabiera jeszcze większego znaczenia. Typowym produktem ubocznym produkcji stali jest zaolejona zgorzelina walcownicza. Możliwe jest skuteczne odzyskanie żelaza z odpadów żelazonośnych bez zaburzania całości procesu produkcyjnego.

Firma Lhoist podjęła współpracę z firmą  Paul Wurth, dostawcą rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych w przemyśle żelaza i stali, nad opracowaniem innowacyjnego procesu odolejania wykorzystującego procesy pirometalurgiczne w niskiej temperaturze.

Proces:

 • można łatwo zintegrować z procesem technologicznym produkcji stali;
 • nie wymaga specjalnych czynności przygotowawczych przed wprowadzeniem materiału do pieca;
 • jest elastyczny w zakresie analizy składu osadów;
 • zapewnia wysokiej jakości tlenek żelaza;
 • zapewnia odolejony tlenek łatwy w transporcie i obróbce do spiekalni;
 • nie ma wpływu na inne procesy stalownicze w zakładzie.

Oczyszczanie gazów spalinowych

Przepisy związane z bardzo niskim poziomem emisji dotyczą gazów spalinowych, zawierających gazy kwaśne, dioksyny, furany i metale ciężkie. Aby sprostać tym wymogom, niezbędny jest produkt o wysokiej skuteczności i proces, który można przeprowadzić w istniejących instalacjach. Najlepszym produktem do neutralizacji SOx  i innych kwaśnych gazów w systemach suchej sorbcji jest wapno hydratyzowane. Sorbacal® SP to wapno hydratyzowane o podwyższonej powierzchni właściwej. Środek opracowano w celu zwiększenia skuteczności systemów suchego oczyszczania gazów spalinowych oraz obniżenia kosztów utylizacji odpadów poreakcyjnych.

Dostarczamy specjalnie opracowane mieszanki wapna zawierające węgiel aktywny, koks z węgla brunatnego lub specjalne składniki mineralne przechwytujące zanieczyszczenia (np. dioksyny i furany). Neutralizujące działanie wapna w połączeniu z dodatkami przechwytującymi mikrozanieczyszczenia eliminuje negatywne skutki uboczne wtryskiwania czystego węgla aktywnego.

Procesem alternatywnym dla osuszania sorpcyjnego jest przemywanie gazów spalinowych w skruberach. Produkty Sorbacal® neutralizują gazy kwaśne w systemach sorpcji wykorzystujących rozpylanie i płuczkach wodnych.

Dowiedz się więcej: www.sorbacal.com

 

TKN Sedibecken

Neutralizacja wody kwaśnej

Neutralac® SLS 45 firmy Lhoist neutralizuje kwaśne ścieki poprocesowe będącą produktem procesów wytrawiania, płukania i przemywania gazów spalinowych. Oprócz tego środek ten pomaga zapewnić odpowiedni poziom pH i powoduje wytrącanie metali ciężkich. Po sedymentacji woda może zostać poddana recyklingowi i przywrócona do procesu lub odprowadzona do kanalizacji.

Dowiedz się więcej: www.neutralac.com

Stabilizacja osadów

Uzdatnianie wody powoduje wytworzenie pewnej ilości osadu. Dodanie mleka wapiennego przed filtrowaniem pozwala na łatwiejsze przefiltrowanie osadu. Dodatkowe kondycjonowanie placków filtracyjnych lub osadu z wirówki za pomocą środka Neutralac® Q ułatwia obróbkę i utylizację.

Gaz spalinowy poddany obróbce w konwertorze jest zazwyczaj poddawany kąpieli. Pozostały osad można poddać obróbce wapnem, a materiał zawierający żelazo poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać w procesie.

Jeżeli osad nie może zostać poddany recyklingowi, istnieje możliwość jego wysuszenia i zmiany postaci na stałą z wykorzystaniem mielonego wapna palonego, dzięki czemu jego obróbka, transport i przechowywanie są łatwiejsze.