Inżynieria lądowa

Inżynieria lądowa

Wapno palone mielone zwiększa urabialność i właściwości mechaniczne gleb wykorzystywanych do budowy dróg, nasypów kolejowych, lotnisk i platform przemysłowych. Wapno hydratyzowane poprawia trwałość konstrukcji asfaltowych, na drogach, autostradach, chodnikach.

Wapno do stabilizacji i osuszania gruntu

Ulepszenie

W kontakcie z wodą wapno palone spontanicznie hydratyzuje, tworząc wodorotlenek wapnia. Ciepło wytwarzane podczas tej reakcji natychmiast osusza wilgotną glebę. Wapno rozpuszcza także cząstki gliny i tworzy cement pucolanowy, łącząc wapń z tlenkami krzemu i glinu obecnymi w gruntach gliniastych. 

Nasze produkty Proviacal®  na bazie wapna palonego długotrwale poprawiają właściwości mechaniczne gruntu, zwiększając odporność na obciążenia i niekorzystne warunki atmosferyczne. Można je stosować na miejscu budowy i wykorzystać lokalne podłoże do budowy nasypów, platform i podbudów dróg, nasypów kolejowych, lotnisk, co pozwala na optymalizację kosztów finansowych i środowiskowych oraz skrócenie czasu wykonwyania pracy, w porównaniu z technologią wymiany gruntów.

 

Stabilizacja

Dodanie odpowiedniej ilości wapna do gruntów nadających się do stabilizacji wapnem pozwala ulepszyć właściwości inżynierskie gruntu.  Grunty z umiarkowanych i tropikalnych stref klimatycznych (w tym gliny chude i tłuste, laterytowe lub nielaterytowe) można na stałe stabilizować wapnem.  

Ulepszone właściwości inżynierskie obejmują:

  • zmniejszony zakres kurczenia się i pęcznienia (zmiana objętości);
  • zwiększoną wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie;
  • zwiększony moduł sztywności lub moduł sprężystości.

Ulepszenia te poprawiają wydajność poddanych obróbce wapnem podbudów. Mocniejsze, bardziej sztywne i bardziej stabilne w zakresie objętości poddane obróbce wapnem podłoża, dolne warstwy nośne lub warstwy podstawowe zapewniają ochronę przed słabymi i podatnymi na zniekształcenia podłożami naturalnymi.  W rezultacie uzyskuje się  lepsze wsparcie niezwiązanych podstaw z kruszywa i powierzchni asfaltowych o polepszonej wydajności.

Nasz produkt Proviacal®

  • zmniejsza poziom ekstrakcji kruszywa pierwotnego;
  • eliminuje ilość utylizowanej ziemi z wykopów;
  • zmniejsza ruch na placu budowy o nawet 95%, zachowując lokalną sieć dróg w dobrym stanie;
  • skraca czas i obniża koszty budowy.

Wapno palone Proviacal® RD charakteryzujące się niską emisją pyłu ułatwia obróbkę gleby na obszarach zurbanizowanych. Opracowaliśmy również produkty o konsystencji płynnej oraz specjalny sprzęt do ich stosowania przeznaczone do obróbki gruntów gliniastych w klimacie suchym.

Wapno palone poprawia jakość gruntów lekkich w procesie głębokiej stabilizacji gruntu (kolumny z dodatkiem wapna), zmniejszając osiadanie i zwiększając stabilność.

Lhoist – Proviacal® RD (GB

 

 

Hydrauliczne spoiwa drogowe

Wapno zwiększa wydajność i przyspiesza reakcję surowców pucolanowych (popiołów lotnych, cementu, żużla itd.). Hydrauliczne spoiwa drogowe, składające się w znacznym stopniu z wapna, są stosowane do wielu rodzajów gruntów, ponieważ pozwalają na większą elastyczność w zakresie jakości gruntów. Odprowadzają wodę z naturalnego gruntu oraz umożliwiają reakcję hydrauliczną z surowcami pucolanowymi.

Spoiwa hydrauliczne, do których dodaje się wapno, tworzą wysokiej jakości podbudowy dróg i nasypów kolejowych.

Wykopy

Roboty ziemne, kopanie rowów i wykopy drogowe powodują gromadzenie materiału, który często jest składowany na wysypiskach. Przepisy środowiskowe i ograniczenia kosztów skłaniają do wprowadzania ograniczeń w generowaniu materiałów odpadowych składowanych na wysypiskach oraz limitowaniu ruchu pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, z tym związanych. Opracowaliśmy rozwiązania wykorzystujące zarówno produkty suche, jak i płynne, aby umożliwić ponowne wykorzystanie ziemi z wykopów na miejscu budowy, przystosowując ją do wbudowania w nasypy, podbudowy dróg lub wykopy.

p7260697.jpg

Metoda sucha

Proponowane przez nas rozwiązanie ma na celu poprawę jakości ziemi z wykopów na miejscu budowy. Obejmuje ono proces obróbki na sucho polegający na mieszaniu odmierzonych porcji spoiwa Proviacal® DS (zazwyczaj od 0,5% do 3% suchej masy gruntu), tak aby materiał wyjściowy nadawał się do budowania nasypów i zagęszczania. W naszym systemie logistycznym stosujemy zasadę just-in-time. Istnieje również możliwość skorzystania z doradztwa dotyczącego najlepszego wyposażenia mechanicznego do uzdatniania gruntów (urządzenia przenośne i instalacje stałe) dla określonych zastosowań. 

Płynny grunt

Firma Lhoist opracowała preparat Proviacal® LS RSS-FB do obróbki i kondycjonowania gruntów, tak aby możliwe było jej wykorzystanie do budowania nasypów. We współpracy z firmą PROV mbH (Lipsk, Niemcy) opracowaliśmy formułę łączącą Proviacal® LS RSS®-FB z ziemią z wykopów, składnikiem hydraulicznym, minerałami ilastymi oraz wodą. Wynikiem tego procesu jest płynny i samozagęszczający się grunt RSS®. Jego postać płynna ma charakter przejściowy. Dzięki niemu umieszczanie rur w wykopach staje się znacznie łatwiejsze. Czas zagęszczania, jego koszt i zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt również ulegają redukcji, ponadto zostaje zmniejszone prawdopodobieństwo uszkodzenia rur. Zastosowanie technologii upłynniania gruntu znacznie zwiększa trwałość systemów ściekowych, wodociągowych i gazowych.

Poprawa jakości kruszyw

Proviacal® poprawia jakość kruszyw, wykorzystując metodę suchą zamiast płukania (wraz ze wszystkimi utrudnieniami z nim związanymi). W niektórych materiałach pochodzących z kamieniołomów i/lub produktach recyklingu znajdują się przydatne kruszywa, jednak są one trudne w obróbce za pomocą kruszarki/przesiewacza, ponieważ zawierają lepką glinę. Z tego powodu są one usuwane na etapie wstępnego kruszenia i traktowane jako odpad produkcyjny. Obróbka tego typu materiałów zawierających glinę jest jeszcze trudniejsza w wilgotnych warunkach (zobacz zdjęcia przed obróbką i po niej). Proviacal® zapewnia lepszą jakość kruszyw, zwiększając ich wartość rynkową. Wiąże się to również z większą wydajnością komercyjną produkcji kamieniołomu. Produkty Proviacal® są dostępne w postaci proszku. Mogą być dostarczone luzem lub w workach typu big bag.

 

Prace hydrotechniczne

Proviacal® DD, nasz produkt na bazie wapna używany do prac hydrotechnicznych takich jak budowa wałów ochronnych i zapór, zwiększa odporność na erozję przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności gleby. Zwiększona obrabialność oraz stabilność mechaniczna wilgotnych i gliniastych gruntów wpływa na zmniejszenie kosztów finansowych i środowiskowych. 

Kształtowanie terenu i krajobrazu

Oferujemy kamienie o dużych rozmiarach z rozmaitych kamieniołomów, wykorzystywane do dekoracji i kszatłtowania krajobrazu.  Są one także stosowane w pracach hydrotechnicznych do kontroli erozji brzegów rzek czy osuszania jezior.

Mieszanki Bitumiczno-Asfaltowe

Asphacal® – rozwiązanie zapewniające dłuższą trwałość dróg

Zarządcy dróg lub firmy zajmujące się budową dróg zawsze szukają nowych, ekonomicznych technologii, zapewniających długą trwałość budowanych dróg. Firma Lhoist opracowała serię produktów Asphacal® - stosowanych do budowy i podczas utrzymania dróg.

Asphacal® H

Asphacal® H to produkt na bazie wypełniacza do mas bitumicznych i wapna hydratyzowanego, który poprawia jakość mieszanek asfaltowych stosowanych w budowie dróg i chodników. Dostępne są dostosowane do konkretnych wymogów mieszanki z wypełniaczami, które nie wymagają modyfikacji mechanizmów dozowania stosowanych przez klienta. Dzięki ich zastosowaniu zwiększa się jakość i odporność mieszanki bitumicznej na działanie wody, mrozu i odwilży, soli drogowej, starzenia i tworzenie kolein.

Dowiedziono, że dodawanie wapna hydratyzowanego do mieszanek asfaltowych zwiększa trwałość o minimum 25%

Asphacal® TC

Asphacal® TC zapobiega uszkodzeniom warstwy sczepnej asfaltu (emulsji asfaltowej) przez maszyny budowlane (opony i gąsienice).

Zachowanie integralności warstwy sczepnej jest istotne ze względu na:

  • utrzymywanie obszaru wokół miejsca robót w czystości, brak śladów bitumenu na sąsiadujących nawierzchniach, chodnikach itd. oraz na maszynach technologicznych i innych pojazdach poruszających się po i w pobilżu miejsca robót.
  • zapewnienie trwałości struktury drogi; udowodniono, że brak przyczepności pomiędzy warstwami asfaltu może zmniejszyć jego trwałość nawet pięciokrotnie.

Badania prowadzone przez zarządy dróg wykazały, że wpływ środka Asphacal® TC na szczepność pozwala zachować odpowiednie wiązanie warstw struktury drogi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: www.Asphacal.com